هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بلوک

با مقایسه قیمت دو گروه «بلوک و آجر» در این دوره نسبت به هفتههای پایانی تیرماه 93 تغییر قیمت زیادی نداشته و در برخی از موارد به دلیل ماه رمضان و کاهش ساختوسازها  متوسط قیمت بعضی از این اقلام کاهش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «بلوک سفالی تیغهای به ابعاد 25×20×10» با 16.6 درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به «آجر ماشینی سوراخدار قرمز 5.5 سانتی» با 6.7  درصد بوده است.البته در بررسی نتایج حاصل از آمارگیری هفتههای پایانی تیرماه 1392  شاهد افزایش متوسط قیمتها در این دو گروه هستیم. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «بلوک سقفی (تیرچهای)به ابعاد 60×20× 20» با 9هزار و 800تومان و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به « سفال تیغه یزد (بدون کرایه)» با 130 تومان  میباشد.