به کم قانع بودیم اگر همسایه بیشتر نداشت

شمار نشریه : 189

گروه ساختوساز: میگویند شهرداری بیشازاندازه پولمحور است و همهچیز را فدای درآمد میکند. برخی هم اعتقاد دارند که چون کمک مالی از طرف دولت دریافت نمیکند، چارهای جز این کار ندارد. در این بین گروه دیگری هم هستند که اعتقاد دارند این نهاد بیشتر از آنچه نیاز دارد، از مردم پول دریافت میکند. حرفوحدیث در مورد شهرداری زیاد است و با روی کار آمدن دولت یازدهم عملکرد آنها در کانون توجهات قرار گرفته است. پیام ساختمان در ادامه سلسله گزارشهای خود از مراجعات مردم به شهرداریها ، سراغ یکی دیگر از مناطق 22 گانه شهرداری رفته است.

انتقاد از آمدورفت مکرر

یکی از مراجعان با اشاره به پوشهای که در دست داشت ، به خبرنگار پیام ساختمان گفت: آنقدر کاغذبازی در شهرداری زیاد است که هر بار مراجعه میکنم چند تای آنها را گم می‌‌کنم و دوباره برای تکمیل آنها مجبورم مرحله دیگری را طی کنم. نمیدانم هدفشان از اینهمه کاغذبازی چیست؟ با این وضعیت گرانی کاغذ این موضوع نه به نفع شهرداری است  و نه ارباب رجوع. البته دلیلش هم واضح است. اگر قرار باشد شهرداری تمام کار را در چند مرحله انجام دهد، درآمدش کاهش مییابد. سود شهرداری در رفت و آمد مکرر ماست.

وی افزود: متأسفانه از آنجا که مدیران شهرداری بهصورت مقطعی سر کار هستند و پس از مدتی جایشان را به نفر بعدی میدهند، عملاً تلاشی در جهت بهرهوری سازمانی نمیکنند و اصولاً این کار دیده نمیشود. شهرداری های مناطق فقط در کسب درآمد با همدیگر رقابت میکنند.

ترمز ساختوساز کشیده نمیشود

مراجعهکننده دیگری با گلایه از حجم ساختمانسازی در سطح شهر تهران گفت: هیچچیز نمیتواند ترمز ساختمانسازی را بکشد و تورم، کاهش نقدینگی و قوانین سفتوسخت در برابر سود سرشاری که نصیب سازندگان میکند بسیار ناچیز است.

وی افزود: بنده صاحب یک باب مغازه سوپرمارکت هستم و خوشبختانه تا یک ماه پیش کسبوکارم رونق خوبی داشت اما از زمانی که همسایه ما شروع به ساختمانسازی و متعاقب آن ایجاد گردوخاک و اشغال فضای کوچه کرد  کاسبیام از رونق افتاد چرا که اولاً هیچکس حاضر نیست از وسط نخالهها رد شود و از بنده خرید کند. دوم اینکه ویترین مغازه را لایههای خاک گرفته است.

هیچکس از خانه خالی در امان نیست

شهروند دیگری که مشکلی مانند مراجعهکننده  قبلی داشت، به خبرنگار ما گفت: «سالهاست که خانه مخروبهای در مجاورت منزل مسکونی ما وجود دارد که به حال خودش رها شده است .  این مکان تبدیل به محل تجمع معتادان شده است.اخیراً اتفاق وحشتناکی در این ساختمان افتاد  که تمام اهالی محل را برای تخریب این خانه بسیج کرد. ماجرا ازاینقرار بود که بعد از انتشار بوی تعفنی که فضای کوچه را گرفته بود متوجه شدیم خانم میانسالی در طبقه بالایی آن به قتل رسیده است. بلافاصله با نوشتن یک نامه  و امضای آن از طرف همسایگان پیگیر موضوع شدیم و امیدواریم شهرداری در خصوص تخریب این خانه با ما همکاری کند. واقعاً هیچکس از وجود خانه خالی در مجاورت خانهاش راضی نیست.

حواستان به کاسبی ما هم باشد

روز ، روز کسانی بود که از دست مزاحمتها به شهرداری مراجعه کرده بودند.« بنده آرایشگر هستم و طبق معمول پس از پایان کارم ، مغازه را آب و جارو میکنم اما مدتی است که به دلیل نصب جداول بتنی در اطراف جوی آب، آبراهه بسته شده و به همین خاطر آب حاصل از شستشو به داخل مغازه برگشت میخورد.

این شهروند ادامه داد: دیروز هم به کارگران موضوع را شرح دادم اما اقدامی برای باز شدن آن انجام ندادند و عنوان کردند که «ما اجازه نداریم و چیزی در این مورد به ما نگفتهاند.» خلاصه اینکه از انجام این کار توسط بنده هم ممانعت به عمل آوردند. برای همین تصمیم گرفتم که به شهرداری منطقه مراجعه کنم و بگویم حواستان به کاسبی بنده هم باشد.

همیشه مالک مقصر است

یکی دیگر از مراجعان که همراه مهندس ناظر به شهرداری آمده بود، به پیام ساختمان گفت: مجری ساختمان اینجانب در فرایند ساختوساز عنوان کرد که به دلیل فاصله دهانهها از هم، نیازمند یک عدد ستون هستیم چون امکان ریزش ساختمان وجود دارد.

وی افزود: بنده هم تصمیم گرفتم این کار را انجام بدهم و ازآنجاییکه منجر به مقاومت بیشتر ساختمان میشد و از طرفی بنده متحمل هزینه بیشتر میشدم، تصمیم گرفتم این حرف حساب را عملی کنم. برای همین ستون را بنا کردیم. اما چندی بعد از طرف شهرداری نامهای مبنی بر تخلف بنده صادر شد. برای پیگیری موضوع به اینجا آمدم و عنوان میکنند که مهندس ناظر این تخلف را اعلام کرده است . بنده هم دفاعیات خودم را ارائه دادم اما ظاهرا نظرشان این است که باید تمام تغییرات مطابق با نقشه باشد. بنده هم گفتم اگر قرار بود مجدداً نقشه را اصلاح کنم بسیار  زمانبر می شد  و باید حداقل یک ماه دنبال پروانه میدویدم. به طور کلی همه تقصیرها گردن مالک است.

مواظب پلیس ساختمان باشید

پیرمردی شیکپوش و البته اخمو به پیام ساختمان گفت: بنده برخلاف نقشه اقدام  به ساخت بالکن کردهام چون فکر میکردم این کار مشکلی ندارد. استدلال من هم این بود که همسایه ما چندی پیش ساختوساز کرد و اتفاقاً ساختمانش بالکن هم دارد.

وی افزود: مهندس ناظر به هر دلیل گزارشی را به شهرداری ارائه نکرد اما پلیس ساختمان یا شاید همسایهها موضوع را به اطلاع شهرداری رساندند و شهرداری هم دستور تخریب بالکن را صادر کرده است. بنده هم از بالکن همسایه چند عکس گرفتم و گفتم که اگر کار بنده اشکال دارد، چگونه بالکن همسایه بلااشکال است که در کمال تعجب مسئول باجه عنوان کرد که ایشان به دلیل صرفنظر از برخی آیتمها در ساختوساز از این امتیاز برخوردار است که البته پاسخی منطقی نیست. بههرحال ریشه بسیاری از تخلفات، عملکرد دوگانه شهرداری در قبال ساکنان یک خیابان یا کوچه است. یک ضربالمثلی میگوید« همه به کم قانع بودیم اگر همسایه بیشتر نداشت.»

آفرین به وجدان شهرداری

آخرین مراجعهکنندهای که با پیام ساختمان به گفتگو پرداخت، از عملکرد شهرداری دفاع کرد. «اگر میخواهیم عملکرد شهرداری را بسنجیم باید همهچیز را با هم ببینیم. مثلاً در حال حاضر بیشتر فعالیتهای عمرانی دولت متوقفشده است اما پروژههای شهری حتی سریعتر از موعد مقرر به اتمام میرسد. اگر شهرداری بابت تخلفات از مردم پول میگیرد، در عوض پروژههای عمرانی را میسازد .

وی ادامه داد: تصور کنید که شهرداری هم بگوید بهاندازه کافی برای اتمام پروژهها پول ندارد و اتمام آنها را به تعویق بیندازد،  واقعاً چه کسی اجبارش میکند؟  اصلاً چه کسی از میزان حسابوکتاب شهرداریها اطلاع دارد. بنابراین باید به این وجدان کاری شهرداری تهران آفرین گفت.