هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لطفا روز خبرنگار را تبریک نگویید

روز 17 مرداد سال قبل یکی از دوستان خبرنگار، با ارسال پیامکی تلخ مبنی بر اینکه: «همه را بزرگ کردیم و خودمان همان بودیم که هستیم» روز خبرنگار را به همکاران خبرنگارش تبریک میگفت. احتمالاً همه خبرنگاران در روز 17 مرداد هر سال تعدادی پیامک تبریک با چنین مضمونهایی از همکارانشان در تحریریههای نشریات و خبرگزاریها دریافت میکنند. در آن روز عموماً روابط عمومیهای نهادها و سازمانهای دولتی و نیمهدولتی هم با فشردن یک دکمه و ارسال فلهای پیامکهایی به قیمت هر عدد 100 ریال! به خیال خودشان روز خبرنگار را به خبرنگاران، که آنها را «تلاشگران عرصه آگاهی و اطلاعرسانی» میخوانند، تبریک گفته و روز مذکور را گرامی میدارند! اما وقتی بحث رودررو شدن با رسانهها و پاسخ گفتن به سؤالات خبرنگاران میرسد دیگر خبرنگار «تلاشگر عرصه اطلاعرسانی» نیست بلکه مزاحمی است که باید به کمک منشیها، مسئولان دفتر و مدیران روابط عمومیهایی که مثل ضبطصوت فقط «ایشان در جلسه هستند، ایشان وقت ندارند، ایشان مأموریت هستند» پس میدهند، دک کرد و سر دواند.

کاش روز 17 مردادماه امسال، مدیران و همچنین مسئولان روابط عمومیها، با هندوانه «تلاشگران عرصه آگاهی و اطلاعرسانی» به زیر بغل هیچ خبرنگاری یورش نبرند؛ بهجای آن، خودشان را موظف بدانند در مورد تورم خانههای خالی در کنار خیل مستأجران سرگردان، گرانی افسارگسیخته اجارهبها، کیفیت بسیار نازل ساختوسازهای ما، وجود مصالح غیراستاندارد در بازار و سطح پایین استانداردهای موجود، نبود کارگران دارای کارت مهارت و بهکارگیری کارگران غیرماهر، ناتوانی غیرقابلجبران خریداران بهواسطه گرانی قیمت خانه، وجود بافتهای ناپایدار گسترده در کشور بهویژه در تهران و سایر کلانشهرها و هزار درد بیدرمان دیگر که گریبانگیر صنعت ساختمان ما شده است جوابگو باشند. کاش بگذارند خبرنگاران کارشان را بکنند، سؤال بپرسند و هر کسی را که مسئولیتی پذیرفته به چالش بکشند. کاش اوضاع به سمتی برود که کسی نتواند در پشت درهای بسته و در پناه فضای امن مسئول دفتر و منشی، هر تصمیمی خواست بگیرد بدون اینکه بیم آن را داشته باشد که فردا باید جواب رسانهها را بدهد.

اگر این اتفاق بیفتد فضا به سمت روشن و شفاف شدن خواهد رفت و امور رفتهرفته سامان خواهند گرفت. اگر رسانهها و خبرنگاران همیشه مجاز به پرسیدن و مدیران همیشه موظف و مکلف به پاسخ گفتن باشند هر تصمیمی به معرض قضاوت همه گذاشته خواهد شد، تا مزیتها و معایب هر طرحی، پیش از اجرا و گذاشتن هزینههای سنگین روی دست دولت و ملت، سنجیده و ارزیابی شود. آنوقت همه سود خواهند برد، همه مستأجران، همه سازندگان، بنگاهداران، مالکان، کارگران و غیره. در چنان روزی خبرنگاران اما از همه خوشحالتر خواهند بود چون آن روز، روز خبرنگار است و دیگر نیاز نیست که با ارسال پیامکهایی که نخوانده حذف میشوند روز آنها را پاس داشت؛ به امید آن روز.