هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازنگری و اصلاح فرآیندها، چگونه؟ کی؟ کجا؟

رئیس سازمان نظام كارداني ساختمان آذربایجان غربی در نامه سرگشادهای به وزیر راه و شهرسازی، با استناد به این سخن عباس آخوندی در جلسه شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات آن وزارتخانه مبنی بر اینکه «افزایش بهرهوری با بازنگری فرایندها عملیاتی میشود»، امکان بهرهوری در بخش راه و مسكن را با مبحث دوم فعلی مقررات ملی ساختمان منتفی دانست.

سيد عباس ذاكري در این نامه، که نسخهای از آن در اختیار پیام ساختمان قرار دادهشده است، سؤالات چندی را در خصوص زمان، کیفیت و کمیت این بازنگری مطرح کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است: يقيناً بازنگري و اصلاح فرآيندها؛ شامل اصلاح طراحیها تکنولوژیهای ساخت و مصالح و ماشینآلات و نيروهاي انساني فني و مهندسي خواهد شد. حال پيرامون موضوع مطروحه سؤالات متعددي پيش میآید از جمله اينكه اين بازنگري چه زماني صورت خواهد گرفت؟ با توجه به اينكه قانون نظاممهندسی در مجلس محترم شوراي اسلامي در حال بررسي است، بر چه مبنايي اين بازنگري را معمول خواهند داشت؟ آيا تا زمان اتمام اصلاح قانون و ابلاغ كه زمان طولاني را صرف خود خواهد كرد كار بازنگري در اين فرآيندها مسكوت خواهد ماند يا  وزارت راه و شهرسازی بهطور جداگانه و جزیرهای عمل خواهد كرد؟ مغایرتهای قانوني كه بعداً پيش خواهد آمد چگونه خواهد شد؟ آيا اين افزايش بهرهوری در بخش مصالح، نيروي انساني فعال در ساختمان و ماشینآلات و ... به روش فعلي، يعني با نظام فني حاكم بر ساختوساز قرار است اعمال شود؟ يعني با اين روش نظارتي غيرقانوني و مندرآوردی كه در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست؟ و ناظراني كه  از محل پروژه بیاطلاع هستند؟ يا سازندگان مسكن كه كارشان مثل ناظران امضا فروشي شده است؟ يا به كمك سازماني كه با طرح هفده مادهای خطمشی در اجلاس هفدهم، قصد ورود بیشازپیش در حيطه اختيارات وزارت متبوع را دارد.رئیس سازمان نظام كارداني ساختمان آذربایجان غربی با یادآوری اینکه شخص آقای دکتر عباس آخوندی بعد از انتشار مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداري) در زمان وزارت مهندس سعيديكيا، حداقل دو جلسه در سالن همايش وزارت مسكن و شهرسازي وقت، انتقادات بجا و شديدي به موضوع مبحث دوم داشته؛ سؤال کرده: آیا آقاي دكتر آخوندی با اين مبحث دوم فعلي كه از اول تا آخر پر از ايراد و مغاير قانون است میخواهند بهرهوری در بخش راه و مسكن را افزايش دهند؟ يا میخواهند باکسانی كه بهتازگی در وزارت متبوع به همكاري گرفتهاند و بيشتر شخصيت علمي بوده تا اجرایي و تحت تأثير سازمان نظاممهندسی ساختمان هستند  به اين مهم برسند؟

سيد عباس ذاكري با ذکر اینکه آقاي وزير با شهامت تمام و بهدرستی در سخنراني اجلاس هفدهم اشاره فرمودند كه سازمان نظاممهندسی وظیفهاش فروش خدمات مهندسي نيست و بهتر است به وظيفه اصلي خودش عمل كرده و كار كنترل و غيره را به شهرداریها واگذار كند كه وظيفه آنهاست؛ آن سازمان را به تلاش براي توسعه منابع درآمدي خود بهجای توسعه مقررات ملي ساختمان و توسعه ساختار تشكيلاتي خود به قيمت خالي كردن جيب مردم متهم کرده است.

وی از دکتر آخوندی پرسیده است: آيا جناب وزير تابهحال بازخورد دستورالعملهای اجرائي صادره را از منظر مدیرکلهای خود در استانها ملاحظه فرمودهاند ؟ دستورالعملي كه براي اجرا به ادارات كل ارسال میشود و بهجای اجرا، توسط بعضي از مدیرکلها كه بازوان اجرائي وزير بهحساب میآیند  به علت عدم انطباق با  فكر و نگاه آنان و يا  دلايل ديگر مسكوت میماند.رئیس سازمان نظام كارداني ساختمان آذربایجان غربی در بخش پایانی نامه سرگشاده خود آورده است: جناب آقاي وزير بهخوبی میدانند تا زماني كه نظام فني حاكم برساخت و ساز يكپارچه نشود و بر اساس متد موفق در دنيا آئیننامه اجرائي آن تدوين و به مورداجرا گذاشته نشود و تکتک افراد وزارت متبوع و تحت امرايشان خود را موظف به اجراي بیچون چراي آن ندانند ما به اهداف مدّ نظر ايشان نخواهيم رسيد.