هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظرسنجی برای تبدیل مسکن مهر پردیس به ملکی

شرکت عمران پردیس در اطلاعیهای از متقاضیان مسکن مهر خواست نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی تغییر پروژه از ۹۹ ساله به خودمالکی تا ۱۰ مرداد سال جاری اقدام کنند، در غیر این صورت سیستم بهصورت پیشفرض حداکثر آرا را برای متقاضی در نظر خواهد گرفت.

این شرکت در اطلاعیهای اعلام کرد: مقتضی است همه متقاضیانی که طرح مسکن مهر آنها 99 ساله است از طریق سامانه هوشمند خدمات الکترونیک شهر جدید پردیس به آدرس www.mehr.pardis-ntoir.gov.ir  وارد کارتابل خود شده و از بخش "سؤالات سازمان از شما" فرم مربوط به نظرسنجی تغییر پروژه از 99 ساله به خودمالکی تکمیل کنند.

در کارتابل متقاضیان آمده است؛  قابلتوجه همه متقاضیان مسکن مهر با طرح 99 ساله؛ پیرو سیاستهای وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از واحدهای پروژه مسکن مهر را از اجاره 99 ساله به خودمالکی تغییر وضعیت دهد.

در این راستا ضمن مطالعه شرایط زیر، در پایان با علامت زدن گزینه قبول یا رد، حداکثر تا تاریخ 10 مرداد 93 این شرکت را از نوع تقاضای خود مطلع نمایید:

1- برای تبدیل وضعیت از اجاره 99 ساله به خود مالکی، در ابتدا میزان سهم شما از زمین مشاع متعلق به قطعه تفکیکی مشخص، سپس برای تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میگردد.

2- سهمالشراکه شما از بهای زمین با شرایط 50 درصد نقد و الباقی در اقساط 24 ماهه، اخذ خواهد شد.

3- در مرحله صدور سند، سند مالکیت قطعی(عرصه و اعیان) به نام شما از سوی اداره ثبت وفق مقررات صادر خواهد شد.

4- پاسخ موافق شما جهت مالکیت قطعی واحد تخصیصیافته، در کارتابل سامانه، از نظر حقوقی بهمنزله قبول شرایط بوده و پاسخ مخالف یا عدم پاسخ در تاریخ مقرر، بهمنزله رد تقاضای خود مالکی منظور شده و تغییر وضعیت واگذاری، برای این شرکت امکانپذیر نخواهد بود.

5- نظر به اینکه بر اساس اعلام آن متقاضی محترم، این شرکت برنامهریزی لازم را انجام داده و ممکن است تغییر نظر شما، در وضعیت سایر متقاضیان تأثیرگذار باشد، متقاضی پس از تعیین وضعیت، هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینماید و شرکت عمران شهر جدید پردیس هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

یکی از نکات قابلتوجه فراخوان تبدیل مسکن مهر 99 ساله به مسکن ملکی مربوط به یکی از بندهای ششگانه شرکت عمران پردیس است که پیش از ورود به مرحله پاسخگویی، متقاضی آن را مشاهده میکند.

در این بند خطاب به متقاضی تأکید شده است ؛ «در صورت مشاهده سؤال و عدم پاسخدهی به آن توسط جنابعالی؛ سیستم بهصورت پیشفرض مقدار حداکثر آراء را برای شما در نظر خواهد گرفت.»

این بدان معناست که متقاضی چنانچه دو سؤال  "متقاضی تبدیل وضعیت از اجاره 99 ساله به خودمالکی میباشم" و "با تبدیل وضعیت از اجاره 99 ساله به خودمالکی مخالفم" را در کارتابل خود ببیند و به هر دلیلی تا 10 مردادماه امسال به یکی از آنها جواب ندهد سامانه هوشمند خدمات الکترونیکی شهر جدید پردیس دراینباره تصمیمگیری خواهد کرد.

گفتنی است چندی پیش مهدی هدایت مدیرکل حقوقی و املاک عمران شهرهای جدید گفت: یکی از دلایل این کار تأمین منابع مالی برای ساخت زیرساختها و روبناهای مسکن مهر بود که سرانجام دستورالعمل واگذاری و فروش عرصه واحدهای 99 ساله مسکن مهر پس از تصویب هیئتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید ایران به تائید وزیر راه و شهرسازی نیز رسید.

هدایت با بیان اینکه تبدیل مسکن مهر 99 ساله به مسکن ملکی (خرید زمین توسط متقاضیان) اختیاری است، گفت: البته شرط فروش زمین مسکن مهر 99 ساله به متقاضیان این است که مثلاً در یک بلوک 10 واحدی همه متقاضیان درخواست خرید زمین را داشته باشند.

هدایت گفت: معتقدیم این اقدام یک بازی برد-برد بوده که هم به نفع مردم است و هم اینکه بهاینترتیب دولت میتواند منابع مالی مورد نیاز برای احداث زیرساختها و زیربناهای پروژههای مسکن مهر را تأمین کند.