هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اما و اگرهای بازار سیمان

بعد از نهایی شدن قیمت سیمان در 31 خرداد 93 قیمت هر تن سیمان بهجز پوزولانی فله 16 هزار تومان و قیمت هر تن سیمان پوزولانی ویژه نیز 13 هزار تومان افزایش داشت، بر این اساس، قیمت هر تن سیمان تیپ دو به 100 هزار تومان و قیمت هر تن سیمان پوزولانی ویژه به 88 هزار تومان افزایش یافت.تولید سیمان در دوماهه ابتدای سال جاری معادل 8 میلیون و 740 هزار تن بوده و درعینحال، در همین مدت 3 میلیون و 470 هزار تن نیز صادرات سیمان و کلینکر صورت گرفته است.

در گروه سیمان به نسبت ماههای قبل با رشد قیمتی روبهرو بودیم. البته این افزایش در برخی از موارد چندان محسوس نبوده است. در حال حاضر هر تن سیمان تیپ 1 تهران 108 هزار تومان و تیپ 5 همین برند 110 هزار تومان در بازار قیمت دارد.سیمانهای فلهای ارزانتر از سیمانهای برزنتی و پاکتی است مثلاً هر تن فله سیمان تیپ 2 جاجرود 92 هزار تومان و هر تن برزنتی سیمان تیپ 2 جاجرود 110 هزار تومان عرضه میشود. درمجموع انواع سیمانها از رشد قیمت قابلتوجهی نسبت به بازار سال 92 برخوردار بوده است .هماکنون هر تن سیمان پوزولانی تهران 86 هزار تومان و هر تن سیمانسفید 189 هزار تومان عرضه میشود .

در حال حاضر قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی شرکتهای سیمانی معادل 700 ریال و هر کیلووات ساعت برق مصرفی معادل 400 ریال میباشد. بهطور متوسط شرکتهای سیمانی به ازای هر تن تولید سیمان بین 90 تا 100 مترمکعب گاز و 90 کیلووات ساعت برق مصرف میکنند.بر این اساس درصورتیکه قیمت برق و گاز معادل 40 درصد در سال 93 افزایش یابد(یعنی هر کیلووات ساعت برق به 560 ریال و هر مترمکعب گاز به 980 ریال ) بر اساس آخرین بودجه پیشنهادی خود شرکتها برای سال 93 اثر این افزایش هزینه حاملهای انرژی بر درآمد شرکتهای سیمانی به شرح جدول برآورد میگردد. شایانذکر است با توجه به تصویب افزایش نرخ سیمان به میزان 20درصد در سال آتی و با توجه به اینکه این میزان نرخ را برخی شرکتها در بودجه 93 خود اعمال و برخی دیگر اعمال نکردهاند، در جدول زیر اثرات اعمال و عدم اعمال این نرخ در کنار افزایش قیمت حاملهای انرژی بهصورت مجزا و در نهایت  اثر مجموع این دو عامل در کنار هم بر درآمد شرکتهای سیمانی دیدهشده است. همچنین تقریباً تمامی شرکتهای سیمانی اقدام به افزایش هزینه انرژی در بودجه 93 خود کردهاند ولی اکثر این شرکتها این میزان افزایش را در محدوده 20 تا 30درصد لحاظ نمودهاند که ما در این برآورد این میزان افزایش را برای تمام شرکتها معادل 40 درصد در نظر میگیریم.