هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قیمت جدید واحدهای مسکن مهر پرند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: میزان افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر پرند محاسبهشده و مردم میتوانند با مراجعه به سایت شرکت پرند در جریان جزئیات این افزایش قیمتها قرار گیرند.

باران هاشمزهی اظهار کرد: در محاسبه افزایش قیمت واحدها، جریمههای تأخیر در تحویل واحدها نیز به نفع مردم لحاظ شده است. وی افزود: برای محاسبه این میزان افزایش قیمت با سازندگان قرارداد الحاقیه بستهایم تا محاسبه شود.

هاشمزهی تأکید کرد: در حال حاضر مردم هستند که باید پرداخت خود را تکمیل کنند تا برداشتها برای سازندگان بهصورت دقیق محاسبه شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند خاطرنشان کرد: جزئیات افزایش قیمتها در سامانه سایت شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس http://parand-ntoir.gov.ir/ قرار دارد و مردم میتوانند با مراجعه به سایت شرکت در جریان جزئیات هزینه تمام شده هر پروژه و میزان آورده خود بهصورت دقیق قرار گیرند.

گفتنی است شهر جدید پرند در ۳۳ کیلومتری جنوبغربی شهر تهران و در مسیر آزادراه تهران - ساوه واقعشده که شامل هفت فاز مسکونی است.

ساخت 95 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند در نظر گرفتهشده که تاکنون بیش از 25 هزار واحد تحویل متقاضیان شده و حدود 33 هزار واحد توسط سه شرکت انبوهساز در حال ساخت است که تا پایان امسال متعهد به تحویل این واحدها هستند.

فازهای صفر، یک، دو و سه شخصیساز هستند و پیش از ساخت واحدهای مسکن مهر در این شهر ساختهشدهاند اما فاز چهار، پنج و شش از جمله اراضی مسکن مهر این شهر هستند که از سال 86 ساختوسازشان آغاز شده است.

در هر فاز از این شهر انبوهسازان متعددی مشغول به ساختوساز هستند که شرکتی خارجی که ساخت 12 هزار و 900 واحد مسکن مهر در فاز پنج را برعهده داشت از جمله معروفترین پروژههای این شهر شده است.

فاز چهار شهر جدید پرند شامل 12 هزار و 500 واحد مسکونی در حال ساخت است که تعدادی از این واحدها تحویل داده شده و تعداد دیگری در حال ساخت است و باقیمانده در انتظار تأمین خدمات زیربنایی هستند.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند از حدود 95 هزار مسکن مهر تعریف شده در پرند تاکنون بیش از 25 هزار واحد تحویل متقاضیان شده و حدود 70 هزار واحد در حال ساخت و تکمیل است که 33 هزار واحد از این 70 هزار واحد توسط شرکتهای کیسون، هسا و کوزو در حال ساخت است و حدود 16000 واحد توسط تعاونیها ساخته میشود.