هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزودنی‌های بتن

استفاده از افزودنیهایی که بتواند خواص بتن را متناسب با شرایط محیطی مختلف ارتقاء بخشد، یا منجر به کاهش مصرف مواد تشکیلدهنده بتن (سیمان و غیره) گردد، و یا به هر نحوی ویژگی مثبتی در خواص بتن ایجاد نماید لازم و ضروری میباشد.پیشرفت علم شیمی و نیاز روزافزون صنعت ساختمان به مواد افزودنی شیمیایی جدید، منجر به تحول در صنایع تولیدکننده مواد افزودنی شیمیایی بتن گردیده است بهنحویکه در حال حاضر این صنعت در خصوص روان کنندهها پیشرفتهای بسیاری داشته است و افزودنیهایی با قدرت روان کنندگی بیشتری را بهمرورزمان وارد بازار نموده است: روان کننده با پایه ملامین،روان کننده با پایه لیگنوسولفات، فوق روان کننده با پایه نفتالین،با نام ابرروان کننده با پایه پلی کربوکسیلات وارد بازار شده است. در جدول  قیمت این نوع مصالح ساختمانی در نیمه اول مرداد ماه به تفکیک آمده است: