نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انعقاد دو تفاهم نامه بین دو تشکل

گروه گزارش: سازمان نظاممهندسی استان تهران در رویکردی جدید، تنها با فاصله یک روز، با دو تشکل صنفی تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

به گزارش پیام ساختمان، تفاهمنامه همكاري مشترك این سازمان با انجمن صنفي توليدكنندگان بتن سبك اتو كلاو شده و انجمن صنفی تولیدکنندگان سازههای فولادی استان تهران، به ترتیب در مراسم افطاری روزهای 30 تیرماه و اول مردادماه سال جاری این دو انجمن، منعقد شد.

تفاهم برای استفاده از بتن سبك اتوكلاو شده

مراسم اول در شب دوشنبه 30/4/93 بعد از صرف افطار در هتل المپيك تهران برگزار شد و تفاهمنامه مشترك همكاري بين سازمان نظاممهندسی استان تهران و انجمن صنفي تولیدکنندگان بتن سبك اتو كلاو شده به امضا رسيد. در اين جلسه علاوه بر اعضای هیئتمدیره دو طرف تفاهمنامه؛ تعدادی از اعضای نظاممهندسی شهر تهران، اعضای انجمن انبوهسازان، مهندسين مشاور و مهندسين ساختمان از استانهای مختلف حضور داشتند.

تفاهم برای استفاده از اسکلت فولادی کارخانهای

اما باغ سعادت در منطقه سعادتآباد تهران محل امضای تفاهمنامه دوم بود. در این مراسم نیز که بعد از صرف افطار در غروب روز اول مرداد برگزار شد، دکتر سعید غفرانی از طرف سازمان نظاممهندسی استان تهران و مهندس اسدالله باقرزاده از سوی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازههای فولادی امضاهایشان را پای تفاهمنامهای به ثبت رساندند تا زمینه را برای استفاده از سازههای فولادی که در کارخانه تولید میشوند همراه کنند.

گسترش فرهنگ استفاده از مصالح نوین

رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاو شده، مهمترین رسالت انجمن را کمک به رشد و توسعه پایدار یک محصول نوین به نام AAC در ایرانزمین برشمرد و گفت: امضای تفاهمنامه با سازمان نظاممهندسی هم در همین راستاست چون ما دو طرف قضیه فکر میکنیم اگر بتوانیم فرهنگ استفاده از این محصول را در بین سازندگان ساختمان و مسکن جا بیندازیم برای کشوری مثل ما بسیار مفید است.

محمدمهدی نثاری، در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران، با اشاره به اینکه هماکنون در کشور 8 کارخانه تولید بتن سبک اتوکلاو شده وجود دارد که سه تا از آنها متعلق به آستان قدس رضوی است و بزرگترین و قدیمیترین آنها حدود 25 سال سابقه تولید دارد، به خبرنگار پیام ساختمان گفت: بااینحال این انجمن حدود شش ماه پیش تأسیس شده است.

وی افزود: انجمن صنفی بهعنوان تنها نماینده قانونی تولیدکنندگان این محصول نوین ساختمانی بر آن شده تا با همکاری سازمان نظاممهندسی استان تهران و سایر مراجع ذیصلاح مهندسی کشور، برای اولین بار اقداماتی را برای نهادینه شدن فرهنگ استفاده از این محصول ساختمانی به عمل آورد. که امضای تفاهمنامه همکاری مشترک اولین گام آن محسوب میشود.

مهندس نثاری افزود: تفاهم با سازمان نظاممهندسی ساختمان بهعنوان سازمانی ذیربط که وظیفه کنترل و نظارت بر ساختوساز و مصالح استفادهشده در ساختمانها را دارد و اعضای آن موظف به رعایت قوانین هستند، میتواند نقطه خوبی برای فرهنگسازی و اشاعه فرهنگ استفاده از این محصول در ساختوسازها باشد.

وی با اشاره به اینکه چند هزار عضو سازمان نظاممهندسی میتوانند چند هزار سخنگو در خصوص مزایای این محصول که قابلمقایسه با محصولات سنتی نیست باشند، گفت: بر مبنای این تفاهمنامه که ما چندین ماه جلسه برای آن برگزار کردیم؛ سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران جامعه اعضای خودش را نسبت به این محصول آشنا میکند و در تدوین شیوهنامهها و نظامنامههای اجرایی به ما کمک فکری و فنی میدهند و در راستای فرهنگسازی کمک کنند و ما هم با برگزاری همایشهای آموزشی و علمی و تشکیل گروههای علمی سعی میکنیم فرهنگ استفاده از بتن سبک اتوکلاو شده را جا بیندازیم.

رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاو شده، با بیان اینکه استفاده از مصالح نوین و اجرای درست، عمر ساختمان را افزایش میدهد، گفت: نوع مصالح در ساخت ساختمانهای کیفی بسیار مؤثر است و درصد زیادی از عمر کم ساختمانها به خاطر استفاده از مصالح غیراستاندارد و سنتی است.

وی افزود: این محصول بین 15 تا 20 درصد وزن ساختمان را کاهش میدهد و همچنین باعث صرفهجویی در مصالح و مواد دیگر میشود.

مهندس نثاری با اشاره به نقش و وظایف نهادهایی مثل شهرداری، سازمان نظاممهندسی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت: امیدواریم مهندسان تصمیم گیر در کشور قوانین الزامآوری تصویب کنند تا حتی افراد غیرحرفهای هم ملزم به استفاده از مصالح نوین و صنعتی شوند.

ساخت اسکلت فولادی فقط در کارخانه!

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سازههای فولادی نیز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: سازه غیراستاندارد به معنای بازی کردن با جان انسانهاست. شاید مالک یک ساختمان به تصور اینکه از سرمایه خود استفاده بهتری کند اسکلت فلزی را در محل کارگاه ساختوساز بسازد که یکی از مشکلات رایج شدن اسکلت بیکیفیت، تصور کاهش هزینههاست.

اسدالله باقر زاده افزود: اگر سازندگان مسکن بررسی دقیقی داشته باشند، خواهند دید  اسکلت کارخانهای درمجموع مزیتهای اقتصادی بیشتری خواهد داشت. یکی از این مزیتها این است که سرعت اجرای اسکلت فلزی در کارخانه چند برابر بیشتر از این است که یک یا دو کارگر در محل ساختوساز انجام میدهند.

مهندس باقر زاده ادامه داد: بر اساس آمارهای مراجعی مانند شهرداری، بیشتر اسکلتهای فولادی برای ساختمانهای 5 طبقه و کمتر در کنار خیابان انجام میشود؛ آن هم با کمترین کیفیت. درحالیکه در کارخانه واحد کنترل کیفیت وجود دارد و محصولات کارخانهای تحت نظارت سازمان ملی  استاندارد  تولید میشود.

وی مزیت دیگر اسکلت کارخانهای را سرعت اجرا، کاهش اتلاف مصالح فولادی، رعایت اصول فنی در جوشکاری و در نهایت امنیت سازهای در برابر حوادثی مانند زلزله  دانست که فایده آن به همه مردم خواهد رسید و گفت: بنابراین مزایای اسکلت فولادی کارخانهای که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت  است قابل احصاء نخواهد بود.

باقرزاده ادامه داد: در اسکلت کارخانهای، تکنیکها و روشهایی وجود دارد که یک سازه فولادی هرچند بزرگ باشد، به قطعات کوچک و قابلحمل تقسیمشده و بعد از انتقال به کارگاه ساختمانی، قطعات اسکلت مانند یک پازل به یکدیگر متصل میشود.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سازههای فولادی افزود: عملیات برپایی این قطعات پیشساخته سیستماتیک و منطبق بر مبحث دهم مقررات ملی ساختمان میباشد و ازاینرو یکی دیگر از مزایای استفاده از این روش،  تأمین آرامش جسمی و روحی به دلیل کاهش آلودگی صوتی و هوا برای شهروندان و همسایگان مجاور محل احداث سازه خواهد بود. 

مهندس باقرزاده اظهار داشت: قیمت اسکلت کارخانهای فولادی بر اساس  هر کیلوگرم وزن کار ساختهشده در کارخانه است، حال اگر بخواهیم افق هزینه را برای محسوس شدن این تفاوت مطرح کنیم باید عرض کنم  بهصورت متوسط برای هر مترمربع یک ساختمان 7 طبقه با نقشههای رایج در تهران حدوداً 65 تا 70 کیلوگرم مصالح فولادی مصرف میکنند. بهبیاندیگر اگر شما ساختمانی 1000متری داشته باشید قطعاً 70 هزار کیلوگرم مصالح فولادی لازم است. اسکلت کارخانهای به خاطر کیفیت بالاتر از اسکلت کنار خیابانی، قیمت بیشتری دارد اما باید این سؤال را مطرح کرد که آیا متری چند هزار تومان در هر مترمربع برای ساختمانی در تهران که متری 3 تا 20 میلیون تومان در نقاط مختلف تهران به فروش میرسد، هزینه زیادی است؟ اگر این افزایش هزینه بهمنظور مقاومسازی در برابر زلزله را بهصورت درصد بررسی کنید خواهید دید که تعداد صفرهای بعد از ممیز آن بسیار زیاد خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سازههای فولادی اعلام کرد: در صفحه 417 مبحث دهم "مقررات ملی ساختمان" آمده است که اسکلتهای فولادی باید در کارخانه سرپوشیده و مجهز و توسط استادکاران و کارگران ماهر و زیر نظر متخصص فن  ساخته شود، اما مسئولان و متولیان قانونی هنوز این اجبار را اعمال نکردهاند. شاید تصور غلط و اطلاعات کم از کمبود ظرفیت و امکانات تولید اسکلت فلزی کارخانهای در برابر میزان تقاضای زیاد بازار علت این موضوع در عدم تصمیمگیری مسئولین و متولیان  قانونی ساختمان است اما اعلام میکنم که ظرفیت تولید اسکلت فلزی کارخانهای در کشور سالانه و بر اساس برداشت اطلاعات ما از کارخانههای موجود در کشور بیش از سه میلیون و 200 هزار تن است، درحالیکه در کل کشور مصرف بسیار پایینتر میباشد و حتی برخی از کارخانههای  تولیدکننده سازه فولادی در حال صادرات هستند.