هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مصالح در دو هفته

گروه بازار ساختمان: کارشناسان همواره قیمت مصالح را یکی از عوامل کاهش یا افزایش قیمت مسکن میدانند و معتقدند؛ نوسان در این بازار باعث نوسانات هرچند اندک در قیمت مسکن میشود. بهمنظور اطلاع مخاطبان گرامی نشریه و دستاندرکاران صنعت ساختوساز در هر شماره پيام ساختمان بازار مصالح ساختمانی را موردبررسی قرار میدهیم. بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای سال 93 متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل افزایش نداشته است. البته قیمت ماشینآلات ساختمانی و در و پنجره به دلیل عواملی مانند تحریم ،گران شدن مواد اولیه  و افزایش قیمت ارز در حال افزایش است اما به نظر میرسد ، تمدید توافقنامه ایران و کشورهای 1+5 و افزایش روابط اقتصادی با دیگر کشورها،کاهش قیمت مصالح ساختمانی  را در پی داشته باشد.

در میان تمامی اتفاقاتی که در هفتههای گذشته در عرصه اقتصادی کشور رخ داد، شاید مهمترین رویداد را بتوان ارائه بسته پیشنهادی خروج از رکود، توسط دولت دانست که آگاهی از جزئیات آن برای اغلب تولیدکنندهها و فعالان بازارهای کالایی مانند فولاد بسیار مهم است. اشتغالزایی به کمک حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط ازجمله راهکارهایی است که دولت در این بسته برای خروج هرچه سریعتر از رکود پیشبینی کرده، مضاف بر اینکه در میانمدت هم دولت برای تثبیت رونق اقتصادی در طول زمان تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات و افزایش مخارج عمرانی دولت را بهعنوان برنامههای خود در نظر گرفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با برنامهای که دولت در این زمینه ارائه کرده، شاید تا پایان سال نتوان نسبت به خروج واقعی از رکود چندان خوشبین بود، اما در سال 94 و سالهای آینده نشانههایی روشن از تحریک تقاضا در بسیاری از صنایع و بخشها آشکار میشود که بهبود روند معاملات و تقاضای داخلی در صنعت فولاد نیز به کمک رونق صنعت ساختمانسازی و راه افتادن پروژههای عمرانی، بخشی از آن خواهد بود.آنچه در ادامه میخوانید گزارشی است از وضعیت قیمتها در بازار مصالح که در تماس با فعالان بازار تهیه گردیده است: