هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هزینه کمرشکن کارشناسی 7000 پرونده اراضی ملی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه حفاظت از اراضی ملی در این استان اظهار داشت: بالغبر 7 هزار پرونده حقوقی و کیفری اراضی ملی در استان تهران وجود دارد که هزینه کارشناسی آنها بسیار کمرشکن است و متأسفانه ردیف اعتباری نیز برای آن در نظر گرفته نشده است.

غلام عباس عبدی نژاد پیشگیری از وقوع تصرفات را اولویت اصلی منابع طبیعی در حوزه حفاظت از اراضی ملی دانست و عنوان کرد: سیاستی که ما در وهله نخست دنبال میکنیم پیشگیری از تصرف اراضی ملی است زیرا این اقدام علاوه بر جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه، موجب کاهش پروندههای اراضی در مراجع قضایی میشود.

این مسئول افزود: در این راستا طی سال گذشته 221 فقره تصرف و تجاوز به اراضی در سطح 106 هکتار پیشگیری شد و با صرف کمترین هزینه در همان مراحل اولیه برخوردهای قانونی صورت گرفت درحالیکه بازپسگیری این اراضی پس از تصرف مستلزم صرف زمان طولانی، هزینههای هنگفت، تشکیل پرونده و ارجاع به مقام قضایی بود،