هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معمای فاضلاب شهرک مسکونی گلمان

شهرک مسکونی گلمان ارومیه که بالغبر 3 هزار واحد مسکن مهر را در خود جای داده از ابتدای راه به دلیل مسافت زیاد از شهر با مشکل تأمین زیرساختهای رفاهی مواجه بود، هماکنون با واگذاری حدود هزار واحد و استقرار خانوادهها، فاضلاب به معضل اساسی این شهرک تبدیلشده و مسئولان از یافتن راه چاره برای رفع این مشکل عاجر ماندهاند.

این شهرک مسکونی با وجود هشدارهای برخی روسای دستگاههای اجرایی مبنی بر نبود شرایط لازم برای اجرای طرحهای زیرساختی و ارائه خدمات شهری، در 20 کیلومتری این شهر با حدود 3 هزار واحد احداث و هماکنون حدود هزار خانوار در آن مستقر هستند.

دستگاههای خدمات رسان با وجود همه مشکلات موجود بر سر راه اجرای طرحهای خود در راستای وظایف تعیینشده برای شهرک گلمان، وظایف خود را عملیاتی و در این میان، شرکتهای مخابرات، توزیع برق و گاز موفق به اجرای زیرساختها شدند و شرکت آب و فاضلاب شهری موفق به تأمین آب واحدهای تحویل دادهشده به مردم شد ولی فاضلاب تولیدشده به دلیل نبود زیرساختها به جوی کوچهها و معابر رهاسازی شد که ضمن ایجاد بوی نامطبوع، منجر به بروز مشکلات بهداشتی برای خانوارهای این شهرک شود، ضمن اینکه ساکنان این شهرک در کنار همه این مسائل از خدمات شهری نیز محروم بوده و تنها شهرداری خدمات حملونقل عمومی و جمعآوری زباله را برعهدهگرفته است.