یک سوم بسته اقتصادی دولت قابل اجراست

شمار نشریه : 189

دکتر بابک حاجیان استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با پیام ساختمان درباره بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت:این اولین بسته ای است که دولت به صورت مکتوب تهیه کرده و به تمام کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کرده نظر خود را اعلام کنند.به نظر من  یک سوم آن قابل اجراست.اگر دوسوم آن  از نظر قانونی اصلاح شود بسته به درستی اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد:بخش اصلی این بسته به بانک ها بر می گردد که نسخه سنگینی برای بانک های کشور دیده شده وسعی کرده بانک ها را از حالت شرکت داری  خارج کند .باید دید این مورد چگونه می تواند توسط بانک  مرکزی اجرایی شود.

حاجیان درباره ارائه تسهیلات به بخش مسکن به صورت وام خرید یا وام ساخت گفت:تمام صاحبان خرد می گویند اگر ماشینی بخواهد حرکت کند باید چهار چرخش حرکت کند. اگر می خواهیم توسعه ای در بخش اقتصادمسکن داشته باشیم باید مجموعه ای از سیاست های مالی به کار گرفته شوند تا بخش تولید مسکن تقویت شود. این استاد دانشگاه تاکید کرد:باید از تمام ابزارهای مالی در بخش مسکن استفاده کرد از جمله فروش متری، سهام پروژه،بازار سهام و....باید مورد توجه قرار بگیرد. وی درباره قیمت مسکن در آینده گفت:اگر بتوان مشکلات قانونی را رفع کرد و بانک ها نیز بتوانند تسهیلات مورد نظر در بخش مسکن را اعطا کنند شک نکنید که بخش مسکن از رکود خارج خواهد شد.