هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توزیع بودجه منوط به نظر نمایندگان است

عضو کمیسیون عمران درباره اختصاص بودجه از سوی دولت برای هزینه کرد پروژههای عمرانی با نظر مستقیم نمایندگان مجلس به پیام ساختمان گفت:  عدد کلی این بودجه ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که برای حوزههای مختلف از نظر محرومیت منطقه فرق دارد .یعنی به ازای هر نماینده ۱۰ میلیارد تومان مقطوع نیست اما موارد بیشتر یا کمتر از این مبلغ هم وجود دارد.

سید احسن علوی افزود: بر اساس ماده 22 قانون بودجه، در اجرای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، تملک داراییهای مالی و درآمدهای اختصاصی بهاستثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را برای رفع مشکلات عمرانی استانهای کشور منظور نمایند  و معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف 37 هزار و 760 میلیارد ریال مطابق جدول مربوطه بین استانهای محروم کشورتوزیع شود.اما قرار شده است این اختصاص بو دجه با نظارت نمایندگان در اختیار شورای برنامهریزی توسعه استانها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به استناد ماده ۱۸۰ قانون برنامه توسعه، امسال مجلس تبصرهای را به قانون بودجه اضافه کرد که از این رهگذر ردیفی برای پروژههایی باز شد که در استانهای کشور در حال اجرا هستند و توزیع آن نیز منوط به نظر نمایندگان هر حوزه انتخابیه است.

این نماینده مجلس افزود: این اختصاص قرار است به پروژههای ملی و طرحهایی که دوساله تمام میشود تعلق گیرد.

 نماینده مردم سنندج در پاسخ به این سؤال که چرا این نظارت به عهده نمایندگان گذاشتهشده است، گفت: ازآنجاکه نمایندگان به حوزه استحفاظی خود آگاهی بیشتر دارند این وظیفه بر عهده آنها گذاشتهشده است .