سیاست تحریک تقاضا تورم زاست

شمار نشریه : 189

دکتر حسن گلمرادی استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با پیام ساختمان گفت:اعطای وام خرید مسکن و سیاست تحریک تقاضا اگر همراه با افزایش عرضه نباشد، تورمزاست. وی افزود:پس از افزایش وام خرید جو روانی باعث میشود قیمت خانه بیشتر از مبلغ افزایش پیدا کرده برای وام افزایش پیدا کند .

استاد دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد:همراه با اعطای وام خرید مسکن، باید وام ساخت و کمبهره به سازندگان  نیز ارائه شود  که این سیاست در فاصله شش ماه تا یک سال باعث کاهش تورم در بخش مسکن خواهد شد. گلمرادی سیاست ایجاد صندوق پسانداز را مناسب ارزیابی کرد و گفت:  اگر بانک مرکزی پس اندازهای مردم را بگیرد و در یک صندوق قرار دهد و معادل کاهش تقاضا وام ارائه کند میتواند کاهش تورم در بخش مسکن را در پی داشته باشد.وی همچنین راهکار خروج از رکود در بخش مسکن را آرامش در بازار و ثبات کلان اقتصادی عنوان کرد و گفت:هنگامیکه ثبات ایجاد شود سرمایهگذاری در بخش مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که این مسئله موجب رونق در اقتصاد خواهد شد.

وی تاکید کرد:اگر جامعه احساس کند که روند رو به جلو است  و توافقات هسته ای در پیش است، اقتصاد زود تر از حالت رکود خارج می شود .