راهکار راه و شهرسازی برای حفظ معماری

شمار نشریه : 189

معاون وزیر راه و شهرسازی ، درباره ترویج معماری ایرانی - اسلامی اظهار کرد: در این مورد اتفاقنظری وجود ندارد بهطوریکه بعضی معماری ایرانی اسلامی را یک مصداق میدانند و برخی معتقدند که یک مفهوم است.

پیروز حناچی افزود: بعضی معتقد هستند ؛ هر بنایی که گنبد یا مناره دارد یا در آن قوس پنج و هفت بهکاررفته، معماری اسلامی است ولی بعضی نیز معتقدند که اگر روح تعلیمات و چارچوب قابلباور ناشی از آموزههای اسلامی در ابنیه امروزی و حتی مدرن تجلی یابد، قابلقبول است. وی تأکید کرد: مواردی همچون رعایت حریمها، احترام به طبیعت، احترام به حقوق دیگران و حداقل اتلاف انرژی در ساختمانها نیز باید مدنظر قرار گیرد.

حناچی با بیان اینکه مشخصه خاصی در اسلام برای سبک معماری وجود ندارد و مطالب ارائهشده عمدتاً استنتاج و استقراء محققان هستند، گفت: اعتقاد ما این است که با در نظر گرفتن این موضوع که از دوران پیش از اسلام آثار زیادی باقی نمانده و اگر آثاری هم باقیمانده آثار فاخر حکومتی مانند تخت جمشید و کاخ اردشیر و.....است و عمده آثاری که ما در دنیا با آن شناخته میشویم و حجمشان هم بسیار زیاد و فاخر است، همین بافتهای تاریخی هستند که دهها هکتار از نقاط مرکزی شهرها را در برمیگیرند اما در معرض تخریب قرار دارند. وی افزود: از دوره صفویه به اینطرف و بهصورت معدود از دوره ایلخانی در شهرهایمان آثاری منحصربهفرد وجود دارد.

معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عقل حکم میکند اگر به دنبال شهرسازی و معماری اسلامی هستیم باید اول این آثار را حفظ کنیم، تصریح کرد: جلوی تخریب این آثار باید گرفته شود چون ما در دنیا با این آثار شناخته میشویم؛ بهطوریکه این آثار نقش تعیینکنندهای در فرهنگ و تمدن دوران اسلامی و امروز و حتی آینده دارند. حناچی تأکید کرد: نباید بگذاریم این آثار فراموش شوند و با استفاده از این آموزههاست که باید آیندهمان را بسازیم.