بانک مرکزی باید قاطعانه نظارت کند

شمار نشریه : 189

عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با پیام ساختمان گفت: طی چند سال اخیر به دلیل رشد مؤسسات مالی مدیریت پولی کشور از دست بانک مرکزی خارج شده و مؤسسات با سفتهبازیهایی که انجام میدهند باعث تداخل در اقتصاد شدهاند.علیمحمد احمدی گفت: دخالت در عملیات بانکی و سفتهبازی، خارج از چارچوب ضوابط فعالیت مؤسسات بانکی است و این مورد نیازمند دخالت سریع بانک مرکزی است.وی تأکید کرد مؤسسات باید ساماندهی شود و اجرای این کار بر عهده بانک مرکزی است

نماینده مردم دهلران با ابراز نگرانی از اینکه مسبب انحرافات نقدینگی در این سالها تنها مؤسسات مالی هستند، گفت: این مؤسسات با فعالیتهای بیضابطه توانستند به سودهای خوبی دست یابند. هماکنون دارایی و حجم نقدینگیهای برخی از مؤسسات با بانکهای دولتی برابری میکند که این مورد کاملاً اشتباه و بحرانآفرین است و بانک مرکزی باید کمکاری خود را در قطع دستان این مؤسسات از بازار پولی ایران بپذیرد.

نایبریئس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود:برخی از این مؤسسات بدون مجوز، منابع مالی مردم را جذب کرده و هر روز بزرگ و بزرگتر میشوند و در این مورد کوتاهی بانک مرکزی در نظارت مشهود است. وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید قاطعانه در این مورد نظارت کند.

احمدی تصریح کرد: موسسهای که بدون مجوز آغاز به فعالیت کرده، میتواند بهراحتی بر خلاف سیاستهای بانک مرکزی عمل کند، یعنی زمانی که نیاز به کاهش نقدینگی است اقدام به تزریق نقدینگی و زمانی هم که نیاز به اتخاذ سیاستهای انبساطی است، انقباضی عمل کند.