فراخوان پیام ساختمان برای حضور در چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

شمار نشریه : 189

ویژهنامههای رسمی روزانه نمایشگاه ساختمان توسط هفتهنامه پیام ساختمان برای چهارمین سال متوالی منتشر میگردد. با توجه به حضور گسترده و پررنگ هفتهنامه پیام ساختمان در نمایشگاههای پیشین طی تفاهمنامه مشترک، انتشار ویژهنامههای روزانه و انحصاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی ساختمان تهران از سوی برگزارکنندگان به پیام ساختمان واگذار گردید.

پیام ساختمان همچون سنوات قبل با حضور در 5 نقطه نمایشگاه (اولین غرفه در ورودی درب شمال نمایشگاه ، اولین غرفه درب جنوب نمایشگاه ، اولین غرفه درب جنوب غربی نمایشگاه ، روبه روی سالن خلیجفارس و نبش سالن میلاد) پذیرای بازدیدکنندگان و مشارکتکنندگان این رویداد بزرگ صنعت ساختمان است.

ستاد خبری پیام ساختمان در نمایشگاه نیز بهعنوان یک محفل خبری همواره پذیرای مقامات و مسئولین دولتی و بخش خصوصی بوده که با حضور در آن به بحث و گفتگو پیرامون مسائل صنعت ساختمان پرداخته و بازتاب آن بهصورت آنلاین در سایت خبری پیام ساختمان (www.payampress.com) و در ویژهنامههای روز بعد منتشرشده و از طریق غرفههای 5 گانه پیام ساختمان در سطح نمایشگاه بین بازدیدکنندگان و مشارکتکنندگان توزیع میشود. ویژهنامههای منحصربهفرد پیام ساختمان از لحاظ تیراژ و نحوه توزیع که روزانه حاوی مطالب بهروز از رویدادهای نمایشگاه بوده ، با معرفی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات، به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر میگردد. لذا پیام ساختمان از کلیه دستاندرکاران صنعت ساختمان دعوت مینماید به هر نحو که تمایل به مشارکت در نمایشگاه صنعت ساختمان دارند ، حضور خود را در ویژهنامه رسمی روزانه نمایشگاه از طریق معرفی کالا ، خدمات ، نوآوریها و توانمندیها یا با ارائه نظرات و پیشنهادات انعکاس دهند.

همچنین پیام ساختمان از کلیه مقامات ، مسئولین ، صاحبنظران ، روسای سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی و تولیدکنندگان کالا و خدمات دعوت مینماید تا در ستاد خبری پیام ساختمان در نمایشگاه صنعت ساختمان از 19 تا 22 مردادماه حضور به هم رسانند.