هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فراخوان پیام ساختمان برای حضور در چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

ویژهنامههای رسمی روزانه نمایشگاه ساختمان توسط هفتهنامه پیام ساختمان برای چهارمین سال متوالی منتشر میگردد. با توجه به حضور گسترده و پررنگ هفتهنامه پیام ساختمان در نمایشگاههای پیشین طی تفاهمنامه مشترک، انتشار ویژهنامههای روزانه و انحصاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی ساختمان تهران از سوی برگزارکنندگان به پیام ساختمان واگذار گردید.

پیام ساختمان همچون سنوات قبل با حضور در 5 نقطه نمایشگاه (اولین غرفه در ورودی درب شمال نمایشگاه ، اولین غرفه درب جنوب نمایشگاه ، اولین غرفه درب جنوب غربی نمایشگاه ، روبه روی سالن خلیجفارس و نبش سالن میلاد) پذیرای بازدیدکنندگان و مشارکتکنندگان این رویداد بزرگ صنعت ساختمان است.

ستاد خبری پیام ساختمان در نمایشگاه نیز بهعنوان یک محفل خبری همواره پذیرای مقامات و مسئولین دولتی و بخش خصوصی بوده که با حضور در آن به بحث و گفتگو پیرامون مسائل صنعت ساختمان پرداخته و بازتاب آن بهصورت آنلاین در سایت خبری پیام ساختمان (www.payampress.com) و در ویژهنامههای روز بعد منتشرشده و از طریق غرفههای 5 گانه پیام ساختمان در سطح نمایشگاه بین بازدیدکنندگان و مشارکتکنندگان توزیع میشود. ویژهنامههای منحصربهفرد پیام ساختمان از لحاظ تیراژ و نحوه توزیع که روزانه حاوی مطالب بهروز از رویدادهای نمایشگاه بوده ، با معرفی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات، به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر میگردد. لذا پیام ساختمان از کلیه دستاندرکاران صنعت ساختمان دعوت مینماید به هر نحو که تمایل به مشارکت در نمایشگاه صنعت ساختمان دارند ، حضور خود را در ویژهنامه رسمی روزانه نمایشگاه از طریق معرفی کالا ، خدمات ، نوآوریها و توانمندیها یا با ارائه نظرات و پیشنهادات انعکاس دهند.

همچنین پیام ساختمان از کلیه مقامات ، مسئولین ، صاحبنظران ، روسای سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی و تولیدکنندگان کالا و خدمات دعوت مینماید تا در ستاد خبری پیام ساختمان در نمایشگاه صنعت ساختمان از 19 تا 22 مردادماه حضور به هم رسانند.