هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تدابیر تازه برای پروژه های پرند

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرند با اشاره به اينكه پيمانكاران ساختمانهاي نيمهتمام مسکن مهر هيچ عذر و بهانهاي براي تأخیر در تكميل پروژهها ندارند و با تكتك سازندهها، تفاهم بر سر قيمت نهايي ساخت انجام شده است، اعلام كرد: با تدابير تازهاي كه در شركت عمران پرند اتخاذشده، تعدادي تيم نظارتي براي نظارت بر عملكرد پيمانكاران تشکیلشده كه اين تيمها در نوبتهای مختلف در طول روزهای کاری هفته، از كارگاه پروژهها بازديد ميكنند.

مهندس باران هاشمزهي افزود: تيمهاي نظارتي شركت عمران، در پايان وقت اداري هر روز، گزارش بازديد خود را به معاونت فني_مهندسي و همچنين بخش مسکن مهر شركت عمران پرند ارائه ميكنند و درصورتیکه وقفه، تعطيلي كارگاه، كمكاري يا هر نقص و ايرادي در كار پيمانكاران مشاهده شود، علت موضوع از طریق مدير پروژه  پیگیری میشود.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرند با اشاره به اظهارات اخير قائممقام وزير راه و شهرسازي در امور مسکن مهر كه اعلام كرده بود تأخیر و كمكاريهاي عمدي پيمانكاران مسکن مهر طبق قرارداد مشمول جريمه خواهد شد، افزود: درصورتیکه تيمهاي نظارتي در پرند به اين تشخيص برسند كه برخي پيمانكاران بهرغم تعديل قيمت تمامشده، همچنان از تكميل پروژهها خودداري ميكنند، حتماً نسبت به اعمال جريمههاي نقدي و در نهايت خلعيد آنها اقدام خواهيم كرد.

 هاشم زهی با اشاره به اينكه در تفاهم صورت گرفته با پيمانكاران مسکن مهر هيچگونه زيادهخواهي يا مواردي فراتر از متن تفاهمنامههاي سهجانبه مصوب وزارت راهوشهرسازي از طرف سازندهها مطرح نشد و شركت عمران پرند نيز صرفاً در چارچوب مصوبات وزارتخانه اقدام به مذاكره كرد، افزود: قيمت تمامشده اين واحدها نيز طبق دستورالعمل اخير وزارت راه‌‌ و شهرسازي محاسبه و تعديل ميشود.

هاشم زهی درباره ميزان تأخیر پيمانكاران در تحويل واحدها نيز گفت: هنگام تكميل و تحويل واحدها، اين تأخیرها محاسبه و مجاز يا غيرمجاز بودن آنها و همچنين جرايم احتمالي را منظور خواهيم كرد.

زنگ تأمین مدرسه در شهرهای جدید

معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از شهر جدید پرند بازدید کرد و با حضور در مناطق ساختهشده و در حال ساخت مسکن مهر، برنامههای ویژه سازمان برای پرند در سال تحصیلی ۹۳ را در اختیار هیئتمدیره شرکت عمران قرار داد.

در این بازدید که با حضور مهندس غراوی؛ عضو هیئتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید،  مهندس هاشم زهی مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت عمران شهر جدید پرند انجام شد، مرتضی رئیسی معاون وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد: تلاش سازمان نوسازی مدارس بهگونهای است که سرعت ساخت و تکمیل مدارس نیمهکاره پرند را طوری تنظیم کند تا در شروع سال تحصیلی ۹۳ که از مهرماه سال جاری آغاز میشود، ساکنان این شهر جدید با معضل کمبود فضای آموزشی روبه رو نباشند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با تاکید براینکه، ساخت مدارس در شهرهای دارای پروژه های مسکن مهر در اقدامی مشترک از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی در جریان است، افزود: جداول زمانی ساخت مدارس در مناطق مسکن مهر متناسب با ساخت و سازه واحدهای مسکونی و پیشرفت فیزیکی مسکن مهر، تنظیم شده تا به تدریج با سکونت خانوارهای متقاضی مسکن مهر، فضاهای آموزشی مورد نیاز فرزندان آنها نیز در این مناطق ساخته و تامین شود.

رئیسی درباره آخرین وضعیت فضاهای آموزشی در حال ساخت در شهر جدید پرند گفت: تا ابتدای مهرماه امسال و در واقع قبل از شروع سال تحصیلی ۹۳، تعداد ۵ باب مدرسه با ظرفیت ۷۲ کلاس درس در پرند آماده بهره برداری و خدمت به دانش آموزان میشود.

وی با بیان اینکه میزان پیشرفت فیزیکی مابقی مدارس در حال ساخت در پرند معادل ۹۰درصد ارزیابی میشود، افزود: در مناطقی از پرند که برجهای مسکونی  مسکن مهر به بهرهبرداری رسیده و خانوارها در آن ساکن هستند (شهرک آفتاب ) نیز بهزودی عملیات مناقصه ۳ باب مدرسه نیمهتمام توسط شرکت عمران پرند انجام خواهد شد تا با تکمیل این مدارس تا حداکثر دهه فجر امسال، ظرفیت فضاهای آموزشی این شهر جدید به میزان ۵۵ کلاس دیگر افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در جریان بازدید از شهر جدید پرند درباره نحوه ساخت مدرسه در سایر نقاط مسکن مهر نیز اعلام کرد:در حال حاضر حدود 300 واحد آموزشی در مناطق مسکن مهر کشور بهصورت نیمهتمام وجود دارد  که بخشی از این مدارس در دست ساخت از محل منابع وزارت آموزشوپرورش درحال تکمیل است و بخشی نیز توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین اعتبارشده است. همچنین تعدادی از این فضاهای آموزشی بهصورت مشارکتی بین دو وزارتخانه و بخش اندکی از آنها نیز توسط خیرین مدرسهساز در حال تکمیل می باشد.