هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شاهنامه آخرش خوش است

خبر اول: شهرداری تهران قرار است مدتزمان موردنیاز صدور پروانه ساخت را از چند ماه به کمتر از چند ماه کاهش دهد!

خبر دوم: سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران حذف مجریان فاقد صلاحیت را در دستور کار دارد!

به نظر شما ضربالمثل متناسب با خبرهای فوق کدام است:

الف. بزک نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد!

ب. کاش را کاشتند، کاشکی درآمد!

ج. اگر را با مگر تزويج كردند / از ايشان بچهاي شد كاشكي نام!

د. با حلوا حلوا گفتن دهان آدم شیرین نمیشود!

ه. شما قاچ زین را بچسب، اسبسواری پیشکشت!

و. عروس بلد نیست برقصد، میگوید اتاق کج است!

ز. اول چاه رو بکن بعد منار رو بدزد

ح. چاقو دسته خودش را نمیبرد!

ط. شما اگر بیلزنی، اول باغ خودت را بیل بزن!

ی. گشتم نبود، نگرد نیست!

ک. شتر در خواب بیند پنبهدانه!

ل. دو صد گفته چون نیم کردار نیست!

م. هزار وعده خوبان یکی وفا نکند!

ن. مرغی که انجیر میخورد نوکش کج است!

س. آب آمد از روغن چربتر!

ع. چای نخورده فامیل شدن!

ف. از کوزه همان برون تراود که در اوست!

ض. بشنو و باور مکن!

ق. عاقلان دانند!

ر. تو گفتی، ما هم باور کردیم!

ش. دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را!

ت. مفرداتش خوب است ولی مردهشوی ترکیبش را ببرد!

ث. به روباه گفتند شاهدت کیست؟ گفت: دمم!

خ. ماهی از سر گنده گردد نی ز دم!

ذ. تو بدم، بمیر و بدم!

ض. شاهنامه آخرش خوش است!

ظ. اگر برای ما آب نداشت، برای تو نان داشت!

غ. بازیبازی، با دُم شیر هم بازی!