هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چرا مجلس مطالبه نمی‌کند؟

گروه ساختوساز: بیش از 17 سال از تصویب مقررات ملی ساختمان و ابلاغ آن میگذرد اما متأسفانه بسیاری از بندهای آن اجرایی نشده و از سوی دستاندرکاران مورد توجه قرار نمیگیرد. نهادهای مختلفی ازجمله وزارت راه و شهرسازی ، شهرداری و نظاممهندسی ساختمان در حیطه اجرای مقررات ملی ساختمان فعالیت میکنند اما به هر دلیل تا به امروز این مهم محقق نشده است. چندی پیش هم غلامرضا هوایی، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری عنوان کرد که بیش از 80 درصد مقررات ملی ساختمان در ساختوسازها اجرایی میشود اما واقعیت این است که این ادعا کیلومترها با واقعیت فاصله دارد چراکه عمر کمتر از 30 سال ساختمانها این مهم را تأیید نمیکند. از سوی دیگر بیشک تصویب هر قانونی، نظارت بر اجرای آن را میطلبد و ازآنجاکه قانون مذکور بهدرستی اجرا نشده است، باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهویژه کمیسیون عمران پرسید که چرا بر اجرای قانونی که به تصویب رساندهاید، نظارت نمیکنید؟ گفتگوی پیام ساختمان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون این موضوع است:

پیگیری مجلس لازم نیست

عباس فلاحی باباجان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجرای مقررات ملی ساختمان به خبرنگار پیام ساختمان گفت: بیشترین دورهای که مجلس مقررات ملی ساختمان را پیگیری کرده مجلس نهم بوده است. کمیسیون عمران از وضعیت حاضر راضی نیست و حتی مباحثی مانند معماری ایرانی اسلامی را پیگیری کردهایم که البته تا به الآن محقق نشده است.

وی افزود: به اعتقاد من یا مسئولان قوانین و مقررات را قبول ندارند یا اینکه قوانین بهروز نیست اما واقعیت این است که این رغبت در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد ؛ بنابراین از آن استقبال میکنند. پیگیری مجلس پس از تصویب قانون واقعاً لازم نیست چرا که وزارت راه و شهرسازی ملزم به اجرای آن است و از طرفی اجرای این طرح هزینه ندارد. بنابراین نگرانی من این است که قانون ناقص باشد یا با الگوهای جهانی سازگار نباشد. به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی در این رابطه حرفهایی برای گفتن داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دکتر آخوندی شدیداً نسبت به مقررات ملی ساختمان و آشفتگیهای معماری اعتراض دارند و معتقدند که باید در سریعترین زمان فکری به حال وضعیت کنیم. الآن هر کس هر جوری که میخواهد میسازد.

فلاحی باباجان اضافه کرد: نظر کمیسیون عمران این است که حتماً در سال 93 تکلیف مقررات ملی ساختمان و همچنین معماری ایرانی اسلامی را مشخص کند و اوضاع ساختمانسازی را سروسامان دهد. از طرفی این رغبت را در شهرداریها بهویژه شهرداری تهران هم میبینم. در جلسهای که فراکسیون مدیریت شهری با قالیباف داشت ایشان به این موضوع بسیار علاقهمند بودند. در کل میتوانم بگویم 9 دوره از مجلس شورای اسلامی گذشته است و در شرایط حاضر کمیسیون عمران دانش و تخصص لازم را دارد. اگر در این دوره مقررات ملی ساختمان را پیگیری نکنیم چه زمانی میخواهیم این کار را انجام دهیم.

مثل صنم و یاسمن

سید احسن علوی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به پیام ساختمان گفت: بنده اعتقاد دارم در بیشتر پروژهها مقررات ملی ساختمان و آییننامه 2800 رعایت میشود و اگر مشکل نظارت هم حل شود، ساختوسازهای مقاومتری را شاهد خواهیم بود. اما در درجه اول باید آییننامه 2800 و مقررات ملی ساختمان ادغام شود و همه از آن تبعیت کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا بااینوجود عمر ساختمانهای ما کمتر از 30 سال است، گفت: آییننامه 2800 از سال 1364 به بعد وارد ساختوسازهای ما شد و ساختمانهایی که قبل از آن ساختهشدهاند به دلیل فقدان قوانین و مقررات مدون از کیفیت لازم برخوردار نیستند. نتیجه اینکه امروز ساختمانهایی را شاهدیم که با عمر 30 سال کلنگی بهحساب میآیند.

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: یکی از مهمترین عواملی که باعث شده امروز ساختوساز ما با مشکل مواجه شود، فرهنگ نگهداری ضعیف ماست. در یک ساختمان مانند مدرسه عدم تنظیم یک ناودانی باعث تجمیع آب باران در پشتبام شده و عمر ساختمان را بهشدت کاهش میدهد. یا در برخی مواقع تغییر کاربری ساختمانها از مسکونی به تجاری درحالیکه تمام المانها برای مسکونی تعریفشده است، به ساختمان آسیب میزند.

وی افزود: عامل مهم دیگر این است که ما باید علاوه بر مقررات ملی ساختان اخلاق حرفهای را هم رعایت کنیم. همچنان که قدمای ما سیمان و ایمان را با هم ممزوج میکردند.و وزارت راه و شهرسازی که متولی امر است باید اراده بر اجرای این کار را داشته باشد.

علوی در پایان گفت: کمیسیون عمران در این رابطه باید بهصورت جدیتری برخورد کند. اما بهقولمعروف تا دنبال یک صنم میرویم، هزار یاسمن پیدا میشود. ما باید در رابطه با تمام امورات کشور نظر بدهیم و پیگیری کنیم و قانون تصویب کنیم. امروز آنقدر مشکلات وجود دارد که بسیاری از امور از دید ما پنهان میماند. بنده در کمیته مسکن و شهرسازی و کمیسیون عمران این بحث را مطرح میکنم تا با تشکیل کارگروهی مقررات ملی ساختمان پیگیری شود.

مجلس ضعفهایی داشته است

سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران نیز با بیان اینکه قطعاً وظیفه مجلس شورای اسلامی است که مقررات ملی ساختمان را از وزارت راه و شهرسازی مطالبه کند، به پیام ساختمان گفت:. بنده این موضوع را پیگیری کردهام  و با توجه به قولهایی که دادهاند، سریعتر اجرایی شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداریها با اجرای آن موافقت میکنند، گفت: مجری این کار وزارت راه و شهرسازی است و آنها باید پاسخگوی مجلس باشند. اعتقاددارم اگرچه ممکن است در قوانین و مقررات ملی ساختمان نقص وجود داشته باشد اما بههرحال باید روند تکاملی خودشان را طی کنند و اعتقاد دارم که بعد از حدود 20 سال باید اصلاحاتی در آن اعمال شود که البته در دست اقدام است.

هاشمی در رابطه با ریشه عدم اجرای مقررات ملی ساختمان هم گفت: جنبههای مختلفی میتواند وجود داشته باشد. ما باید هم روی فرهنگسازی کار کنیم و هم  روی نظاممند شدن اجرای قانون. باید تلاش کنیم که در عمل فایده این قوانین را به مردم نشان دهیم. مجلس تاکنون در رابطه با مطالبه قانون ضعفهایی داشته است که باید جبران شود.