مردم از دست سازندگان شاکی هستند

شمار نشریه : 188

گروه ساختوساز: نگاهی گذرا به ساختمانهای سطح شهر تهران این حقیقت را نمایان میسازد که مسکنی در خور نساختهایم و هدف نهایی ما بسیار سطحی است. هدفی که همهچیز را در ایجاد یک سرپناه پوشالی دنبال  میکند و با وقوع زمینلرزه نهچندان شدید تبدیل به گورستانی برای ساکنان میشود. علاوه بر این آنقدر ساختمانسازی کردهایم که نمیتوان از مفهوم شهر برای محل زندگی استفاده کرد. فقط در بهترین حالت میتوان گفت مجموعهای از ساختمانها گرد هم آمدهاند. در ادامه سلسله گزارشهای پیام ساختمان از پروژههای ساختمانی سطح شهر تهران ، سراغ پروژهای رفتهایم که مالک - همچون بسیاری موارد دیگر- همان سازنده است.

کوچه در اشغال مصالح

طبق معمول سازنده فضای کوچه را در اختیار گرفته و تا دلتان بخواهد مصالح ساختمانی در کوچه ریخته است داخل ساختمان شدیم تا ببینیم امروز سوژه به ما چه میگوید. مجری ساختمان را یافتیم که در حال استراحت بود. سر صحبت را باز کردیم و همان ایرادی را که اهل فن به سازندههای سنتی میگیرند، مطرح کردیم.

سوزنی به خودمان بزنیم؛ جوالدوزی به مردم

ایشان بدجوری از سؤال ما برآشفته شد و پاسخ داد: در کدام بخش از ادارات ما افراد در پستهای تخصصی خودشان به کار گرفتهشدهاند که شما به سازندههای تجربی گیر میدهید؟ واقعاً مهندسان ما که تحصیلات عالیه دارند در رشته مرتبط با خودشان به کار گرفته میشوند؟ همین الآن ما مهندس ناظر داریم که مجری ساختمان است. خود شما که خبرنگار ساختمان هستید آیا خبرنگاری خواندهاید؟ من هم پاسخ دادم که نه رشته دانشگاهیام خبرنگاری است و نه مهندسم .

بسازبفروش ادامه داد: نمیخواهم عملکرد شما را زیر سؤال ببرم. اما اگر همین امروز سؤالی مشابه آنچه از من پرسیدید از شما بپرسند. شما واقعاً اعتقاد دارید تمامی کسانی که خبرنگاری خواندهاند باید جای شما را بگیرند یا اینکه ممکن است کسی خبرنگاری خوانده باشد اما در عمل کارایی لازم را نداشته باشد. حرفهای بسازبفروش باتجربه قابلتأمل بود. «سوزنی باید به خودمان بزنیم و جوالدوزی به مردم»

نظاممهندسی یک ناظر معرفی نکند

از او در مورد طرح ارجاع کار پرسیدم و اینکه نظرشان در مورد این طرح چیست ؟ پاسخ داد: اگر بخواهم صادقانه پاسخ دهم باید بگویم که این کار باعث استقلال مهندس ناظر میشود و اعمالنظر مجری و مالک را کم میکند اما نباید تمام کار را در قطع رابطه بین مالک و ناظر ببینیم. بالعکس برخی جاها لازم است ارتباط سازندهای بین این دو باشد. مثلاً برای مهندس ناظر،نظاممهندسی یک نفر را بر اساس نوبت به بنده معرفی میکند؛ فارغ از اینکه چقدر تخصص و دانش دارد و چقدر قابلاطمینان است. در این شرایط بنده مجبورم با ناظری کار کنم که شاید اطلاع درستی از اجرای صحیح نداشته باشد. به نظر من  راهکار رفع معضل این است که بهجای یک ناظر، نظاممهندسی چند مهندس ناظر معرفی کند تا بنده با صحبت رو در رو و بررسی سوابق بهترین ناظر را انتخاب کنم. منظورم از بهترین ناظر ازنظر زد و بند و یا مسائل پولی نیست بلکه میخواهم ناظری داشته باشم که شرایط ساختمان من را درک کند و حتی در برخی جاها کمکحالم باشد. هر ساختمان شرایط خاص خودش را دارد.

عدم سازگاری با دنیا

وی در مورد کیفیت و قیمت مصالح در داخل گفت: متأسفانه قیمت  و کیفیت مصالح ما با خارج کشور سازگاری ندارد. دقیقاً زمانی که قیمت مصالح در بازار جهانی کاهش پیدا میکند، قیمت مصالح ما افزایش مییابد. علاوه بر این درحالیکه کیفیت مصالح و متریال مورداستفاده در ساختمان روز به روز افزایش مییابد در کشور ما این روند در حال نزول است. همین تیرآهنهایی که الآن استفاده میکنیم را با مشابه 30 سال پیش آن مقایسه کنید. به وضوح از مقاومت کمتری برخوردارند. منظور من این است که مصالح گذشته ما ازنظر کیفی نزول کرده است البته روشهای صنعتی سازی و برخی مصالح مدرن وارد کشور شدهاند.

به آینده ساختمان امیدی نیست

این بسازوبفروش در ادامه از کیفیت صنعت ساختمان انتقاد کرد و گفت: واقعیت این است که به آینده این صنعت از نظر کیفی اطمینانی نیست اگرچه ممکن است همین چرخه درآمدزایی در کشور ادامه داشته باشد. هر جا که روی صنعتی خاص متمرکز شدیم، آنقدر قوانین دست و پاگیر وضع کردیم و آنقدر همه خودشان را به آن چسباندند که از نفس افتاد اما در عوض هرجا که کمتر دایه دلسوزتر از مادر پیدا کرد، ازنظر کیفی رشد کرد. بخش زیادی از عدم کیفیت ساختمان ناشی از عدم کیفیت کار کارگران است. دهها سال است که از فقدان کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت شکایت میکنیم اما حتی نتوانستهایم برای کارگران یک کارت مهارت صادر کنیم. کارگران ساختمانی امروز نیروی تولیدی روستاهایی هستند که دچار ورشکستگی شدهاند و هیچ مأمنی برای اشتغال غیر از میادین اصلی کلان شهرها نیافتهاند.

شهرداری فرهنگسازی کند

از وی در مورد شهرداریها و اینکه در طول مدت فعالیتش چقدر توانسته با آنها تعامل برقرار کند، پرسیدیم که جواب داد: به نظرم شهرداریها در عوض پول هنگفتی که میگیرند، حداقل باید در جهت فرهنگسازی گام بردارند. مثلاً یک منشور حقوق شهروندی برای تمام سازندگان تهیه کنند و سازنده را الزام کنند که جلوی ساختمان آن را نصب کند و در پایان آن، شماره تلفنی را برای شنیدن پیشنهادات و گلایههای مردم درج کنند. با وضعیت حاضر مردم از دست بسیاری از سازندگان شاکی هستند اما صدایشان بهجایی نمیرسد.

ساختمانهایی که صدای هندوانه شیرین میدهد

در پایان از او در مورد صرفهجویی در مصرف انرژی و رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان پرسیدم. او گفت: از مباحث سر درنمیآورم اما این را میدانم که صرفهجویی با یک پنجره دوجداره و چند متر یونولیت محقق نمیشود. این کار نیازمند یک کار کارشناسی است که برای ساختمان لازمالاجرا  باشد. زمانی عدهای از افراد باهوش به اسم سبکسازی شروع به تولید مصالحی کردند که در هیچ کتابی نیامده است. آنقدر سبک میسازند که با کوچکترین ضربه صدایی شبیه دهل،یا هندوانه شیرین میدهد.