هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پـروانه سـاختمان را زودتر صـادر کنید

گروه ساختوساز: امروزه قدرت شهرداری کلانشهرها بهاندازهای است که شانهبهشانه دولت حرکت میکنند و هیچ نهادی نمیتواند عملکرد آنها را مورد سؤال قرار دهد. بنابراین هر جوری که صلاح بدانند رفتار میکنند و در بسیاری مواقع عملکردشان منطبق بر خواسته شهروندان نیست. بهگونهای که هرگاه شرایط مالی اقتضاء کند، کار میکنند و در وضعیتی که تمام ارگانهای دولتی با کسری بودجه مواجه هستند، شهرداری کلانشهرها پولشان از حد انتظار فراتر میرود. در ادامه سلسله گزارشهای پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداریها به سراغ یکی دیگر از مناطق 22 گانه تهران رفتهایم.

چه کسی جواب من را میدهد؟!

نخستین اربابرجوعی که با خبرنگار ما به گفتگو پرداخت، نسبت به تأیید نقشهها توسط دفاتر خدمات الکترونیک معترض بود. وی گفت: حدود چند ماه پیشنقشه ساختمان را از شرکتهای حقوقی طراحی تهیه کردم و برای تائید به دفتر خدمات الکترونیک منطقه بردم. دفتر خدمات نقشه را تأیید کرد و پس از انجام سایر امور شهرداری کار ساختوساز را با یک مجری باتجربه شروع کردم.وی افزود: پس از گذشت مدتی از آغاز به کار مجری، متوجه شدیم که نقشه دارای ایرادات اساسی است و در عمل جوابگوی کیفیت نیست. برای همین مجبور شدیم برای تأمین کیفیت، تا حدودی نقشهها را تغییر دهیم در همان زمان با مهندس ناظر تماس گرفتم تا موضوع را با او در میان بگذارم اما ایشان هر بار به دلایلی از پاسخ دادن به موبایلشان امتناع کردند.

این شهروند ادامه داد: ازآنجاییکه کار به درازا میکشید، تصمیم گرفتم با همکاری چند مهندس طراحی نقشه را تا حدودی تغییر دهیم. پس از مدتی مهندس ناظر از پروژه بازدید کرد و من هم ماجرا را بهطور کامل برایش شرح دادم. اما پایش را در یک کفش کرد و گفت که این کار خلاف قانون است و نباید بدون اجازه من کار میکردید. «اگر من گزارش مرحلهای تائید را به شهرداری ارائه کنم و بگویم که عملیات ساختوساز منطبق بر نقشه است باز هم پلیس ساختمانی میفهمد و آن وقت برای هر دونفرمان بد میشود.» خلاصه کلام اینکه مهندس ناظر به شهرداری گزارش داد  و شهرداری هم بدون اینکه زیر بار بخشی از سهلانگاریها برود پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع داد. سؤال من از مسئولان شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک این است که اگر همان نقشه اجرایی شد، جواب من را چه کسی میداد؟

شکایت از سگ فروش

مراجعهکننده دیگری به پیام ساختمان گفت: یکی از ساکنان آپارتمان ما بهطور غیرقانونی اقدام به فروش سگهای خارجی میکند و همین امر باعث ایجاد سروصدا در آپارتمان محل سکونت ما شده است. اینجا آمدهام تا طبق ماده 55 قانون شهرداری از همسایه شکایت کنم. قبلاً با پلیس 110 برای این موضوع تماس گرفتم که انها اعلام کردند این موضوع از وظایف شهرداری است.

مهندس ناظر نمیخواهم

اربابرجوع دیگری که پشت سر هم سیگار دود میکرد و انگار فراموش کرده بود ماه رمضان است،به خبرنگار ما گفت: طبق قانون از طرف نظاممهندسی یک مهندس ناظر به بنده معرفیشده است اما در حین انجام مراحل اولیه کار یک نفر دیگر به نیابت از ایشان در پروژه حاضرشده است. وقتی هم  دلیل ماجرا را پرسیدم پاسخ داد که ایشان از مهندسان کار بلد است و حسابی سرش شلوغ است. اینجا آمدهام که بگویم من مهندس ناظر نمیخواهم.

از اول میگفتی

یکی دیگر از مراجعان نسبت به عملکرد دوگانه شهرداریها گلهمند بود. «چند وقت پیش مرتکب تخلفی در ساختوساز شدیم که البته تخلف بزرگی بهحساب نمیآمد. مجری ساختمان برای بررسی وضعیت به شهرداری آمد و ظاهراً توانسته بود مشکل را حل کند اما امروز که بنده برای پیگیری بیشتر ماجرا آمدهام، رقمهای سرسامآوری برای حل این تخلف درخواست میکنند. برای همین بار دیگر سراغ مجری ساختمان رفتم و دوگانگی رفتار شهرداری را برای او توضیح دادم ایشان تصمیم گرفت که با بنده به شهرداری بیاید. بهاتفاق پیش همان مسئول رفتیم که دو ساعت پیش به من میگفت باید جریمه سنگین بپردازی اما در کمال تعجب مسئول باجه رو به من کرد و گفت: از اول میگفتید که آقای .... مجری پروژهتان است.»

قالیباف گفته

از یکی از مجریان قدیمی که میگفت حدود 30 سال است ساختوساز میکند، سؤال این روزهای صنعت ساختمان را پرسیدم. قالیباف میگوید که میتوانم از فردا یک پروانه صادر نکنیم و درعینحال شهر را اداره کنم. نظر شما چیست؟ مجری قدیمی گفت: صدور پروانه پیشکش.  اگر راست میگویند تخلف نفروشند. با کدام درآمد میخواهند تهران را اداره کنند.

 گردش کار قدیمی است

یکی دیگر از مراجعهکنندگان نسبت به سیستم کاغذبازی شهرداری انتقاد داشت و گفت: «سیستم گردش کار در شهرداری بسیار قدیمی است. بهعنوانمثال حدود یک ساعت باید در نوبت بمانی تا حرفت را بزنی. تازه وقتیکه حرفت را میزنی عنوان میکنند  فلان مبلغ را به حساب بریز. بعدازاینکه از شهرداری خارج میشوید این پول را پرداخت میکنید، مجدد باید صف عریض و طویل دیگر بمانی که اعلام کنی قبض را پرداخت کردهای و حالا مرحله بعد چیست؟ وی افزود: وضع به همین منوال ادامه مییابد. شهرداری باید یک کاغذ روی دیوار بچسبانند و با آوردن شرح امور مربوط به شهروندان ازجمله ساختمانسازی میتوان مراجعان را از سردرگمی نجات داد.

شهرداری عجلهای برای صدور پروانه ندارد

مراجعهکننده دیگری به پیام ساختمان گفت: وظایف و مسئولیتها در شهرداری بهخوبی تقسیمنشده و در بسیاری اوقات دو نفر که در کنار همدیگر مسئول انجام کار هستند، کار همدیگر را تأیید نمیکنند.

این شهروند در رابطه با دلیل آمدنش به شهرداری نیز گفت: محل سکونت ما یک ساختمان قدیمی است که به علت گودبرداری که در مجاورت آن صورت گرفته، دچار ترکهای عمیق شده و بیم ریزش ساختمان با اتفاقات کوچک نظیر توفان هم میرود. باوجوداینکه تمام قوانین و دستورالعملها را رعایت کردهایم،حدود چهار ماه است که به دنبال صدور پروانه هستیم. وقتی هم که موضوع را شرح میدهیم عنوان میکنند  شما در محدوده بافت فرسوده نیستید و باید کمی صبر کنید. متأسفانه درحالیکه هرلحظه احتمال ریزش وجود دارد اما شهرداری عجله ای برای صدور پروانه ندارد.