هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قیمت مسکن در چهار استان کشور

گروه بازار ساختمان: بازار مسکن در برخی استانهای کشور طی چند ماه گذشته دچار رکود بود، اما بااینحال قیمتها نسبت به سال 92 در بیشتر موارد تغییرکرده است و نمودارها در برخی از استانها نشاندهنده افزایش قیمتهاست.عواملی مانند افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی ،مهاجرت از اطراف به داخل استانها ،بازارگرمی مشاوران املاک منطقه با مالکین و عدم نظارت مسئولین باعث شده قیمت مسکن افزایش یابد .

در بین استانهای پرجمعیت کشور قیمت مسکن در ایلام نسبت به استانهای دیگر کمتر است و دراینبین بیشترین قیمت مسکن در هر مترمربع مربوط به استان همدان است.

همدان، پس از تهران گرانترین شهر

احمد طاهری ، مشاور املاک در همدان در مورد بازار مسکن در این استان به پیام ساختمان گفت: قیمت مسکن در همدان رشد داشته و افزایش قیمت در این شهر همچنان ادامه دارد،بهگونهای که همدان پس از تهران لقب گرانترین شهر را به خود اختصاص داده است.وی افزود: قیمت یک متر آپارتمان با امکانات معمولی در منطقهای چون کوی متخصصين به بیش از متری 4 میلیون تومان رسیده است. این مشاور املاک در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت مسکن در همدان نسبت به سایر استانهای کشور از سطح بالاتری برخوردار است و حتی گاهی با تهران نیز رقابت میکند، گفت: یکی از دلایل رشد قیمت مسکن در همدان افزایش تقاضا در زمانی است که قیمت ملک رو به افزایش است.چون در این زمان اغلب همدانیها سپردههای خود را صرف خرید خانه میکنند.وی ادامه داد: خریداران خانه در همدان بیشتر کسانی هستند که خانه دارند، اما قصد خرید خانه دوم یا سوم را دارند. این علاقهمندی همدانیها به خرید کالاهای گران در زمان پیشخرید سکه نیز محرز بود بهطوریکه همدانیها در خرید سکههای بانک مرکزی یکهتاز بودند.طاهری خاطرنشان کرد: سرمایههای سرگردان در همدان از بانکها، مؤسسات ملی و اعتباری و سکههای فروختهشده  بهسوی بازار مسکن روانه شد و هماکنون علیرغم افزایش قابلتوجه ، همچنان شاهد بالا رفتن قیمت مسکن در همدان هستیم.

اردبیل 

حیدر احد پور، مشاور املاک در شهر اردبیل به پیام ساختمان گفت: علیرغم وجود مسکن مازاد در استان ، رشد نجومی قیمت مسکن در استان و بهخصوص در شهر اردبیل را شاهد هستیم. وی افزود: به گفته مسئولان در سال 92 در سطح استان 338 هزار خانوار داشتیم که 219 هزار خانوار شهری و 119 هزار خانوار نیز در روستاها سکونت دارند درحالیکه در سطح استان 318 هزار واحد مسکن شناساییشده که 207 هزار واحد آن شهری و 111 هزار واحد نیز روستایی است که با احتساب ساختوسازها در دو سال اخیر برآورد ما این است که بیشتر از تعداد خانوارها مسکن تولیدی و احداثی در استان داریم.

احدپور با ابراز تأسف از اینکه مهاجرت به استان اردبیل افزایشیافته است، گفت:مردم از روستاها و بخشهای مختلف دیگر استانها به این استان مهاجرت میکنند. البته اگر امکانات در روستاها و بخشهای استان افزایش یابد هیچکس دوست ندارد خانه و کاشانه خود را رها کند و در مناطق پایینشهر با حداقل امکانات زندگی کند و با توجه به آبوهوای خاص این استان در زمستان و تابستان دچار مشکل شود. وی افزود: اگرچه تعداد مسکن برای خود ساکنین استان کافی است اما برای این تعداد مهاجرتها برنامهریزی نشده است.

مسعود لشکری ، مشاور املاک دیگر در خصوص بازار مسکن در اردبیل به پیام ساختمان گفت: در اردبیل هیچ تناسبی بین اجارهبها و مسکن موردنظر وجود ندارد و هیچ قاعدهای در این کار نیست و مبلغ اجارهبها صرفاً طبق نظر و خواست مالک مسکن تعیین میشود.

ایلام

علیرضا  بهاری ، مشاور املاک در شهر ایلام با بیان این مطلب که این استان شاید در بسیاری از موارد مانند بیکاری ،کمسوادی و غیره در رتبههای بالای کشور باشد اما در مورد قیمت مسکن در پایینترین سطح قرار دارد. وی دلیل آن را در بیکاری دانست و گفت: ایلام یکی از شهرهایی است که جوانان آن به علت بیکاری به استانهای مجاور مهاجرت میکنند، بنابراین در این استان مسکن مازاد وجود دارد . وی افزود: علیرغم وجود مسکن مازاد قیمت مسکن در ایلام در حال افزایش است و هرچند به نسبت سایر استانها قیمت مسکن چندان بالا نیست اما این قیمتها نیز هیچ تناسبی با دارایی مردم ندارد.

بهاری ادامه داد : دور بودن استان ايلام از مراکز توليد مصالح و بالا بودن هزینه حملونقل به دليل موقعيت جغرافيائي استان از دلايل افزايش قيمت مصالح ساختمانی است که تأثیر زیادی بر قيمت مسکن داشته  و دارد. وي به ثبات قيمت زمين در ايلام اشاره و خاطرنشان کرد: به دليل تورم، قدرت خريد زمين از مردم گرفتهشده و مردم توان ساختوساز ندارند . درحالیکه نظام بانکي و مهندسي کشور ميتوانند با بروکراسي کمتر از اين مشکلات بکاهند.

مرکزی

علی صارمی ، مشاور املاک  در استان  مرکزی، با اشاره به اینکه  ساختوساز در دو سال اخیر به علت رکود بازار کاهش داشته و نسبت به قبل کمتر انجام میشود، به پیام ساختمان گفت: در چند ماه اخیر با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت خرید مسکن و رهن و اجارهبها افزایشیافته است.وی افزود: با کاهش عرضه بهویژه در ماههای اخیر، با افزایش تقاضا از سوی خریداران مواجه شدهایم بهطوریکه در روز چندین خریدار برای خرید میآیند اما، فروشندگان با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی تمایلی به فروش مسکن ندارند و قیمت را افزایش میدهند. بهعنوان نمونه صاحبان املاک در خیابانهای ملک و عباسآباد که تابهحال خواستار فروش هر متر ساختمان خود به قیمت یکمیلیون و 200 هزار تومان بودند هماکنون قیمت یکمیلیون و 500 هزار تومان را پیشنهاد میدهند. وی خاطرنشان کرد: البته در برخی نقاط همچون حاشیه شهر قیمتها تغییری نکرده است.

صارمی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از 70 درصد ساختمانهای مجتمع سازان بهصورت اجاره در اختیار متقاضیان قرار میگرفت و در دو سال اخیر نیز ساختوساز کم شده، هماکنون با کمبود مسکن مواجهیم و به همین علت اجارهبها نیز افزایش یافته است.وی به ساخت مسکن مهر نیز اشاره کرد و گفت: در مدت چهار سال از آغاز طرح مسکن مهر تاکنون واحد زیادی به متقاضیان تحویل داده نشده که اگر این اتفاق رخ میداد، میتوانست کمبود مسکن را جبران کند. ضمن اینکه بیشتر این واحدها در حاشیه شهرها قرار دارند و قشر کمدرآمد به این مسکنها روی میآورند.

وی یادآور شد: پیشازاین تقاضا کم و عرضه مسکن زیاد بود و فروشندگان به دنبال کاهش قیمت و فروش واحدهای خود بودند اما، در حال حاضر که عرضه کم و تقاضا افزایشیافته، فروشندگان تمایلی به فروش ندارند و مدام قیمتها  را افزایش میدهند.