هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بحران تغییرکاربری زمین های شمال

به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی ساخت ویلا و جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی نیز در توسعه استانهای شمالی باید بررسی شود البته این حرف به این معنی نیست که به کسی اجازه ساخت ویلا نداد بلکه نباید گذاشت در زمینهای شالیکاری و برنج ویلا ساخته شود.

بسیاری از دغدغههای کنونی نمایندگان استانهای گیلان، مازندران و گلستان برای توسعه و پیشرفت خطه شمال کشور مشترک است، بنابراین برای توسعه این منطقه از کشور باید برنامهریزی و اولویتبندی صورت گیرد.

علی لاریجانی گفت: برنامهریزی و اولویتبندی برای رفع مشکلات خطه شمال کشور باعث میشود که پیشرفت استانهای شمالی در قالب بودجههای سالانه و برنامه ششم توسعه لحاظ شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: احداث و تکمیل جادهها، راهآهن و سدها از موضوعات مهم در توسعه خطه شمال کشور است که البته انجام این مهم نیازمند تأمین منابع و سرمایهگذاری در بخش زیرساختها است.

لاریجانی افزود: به نمایندگان استانهای شمالی توصیه میکنم که با هماهنگی یکدیگر و همچنین با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری موضوع تأمین منابع مالی طرحهای توسعهای خطه شمال را پیگیری کنند.

وی همچنین افزود: یکی از اولویتهای فعلی استانهای شمالی کشور بحث جلوگیری از نابودی جنگلهای این مناطق است و حتی باید به جنگلها دوره تنفس داد که از تخریب بیش از حد در امان باشد.