هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

منتظر گوشزد نباشید!

«بحرانیترین وضعیت آبی در ۴۶ سال گذشته، افت ۵۰ درصدی ذخیره پشت سدها و کسری ۵۰ میلیون مترمکعبی آب، بیشتر سدهای کشور تنها ۳۰ درصد ذخیره آب دارند و سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ در کشور ۹ مترمکعب افت تولید آب داشتیم ...». جملات و تیترهای بالا این روزها مدام به گوش ما میرسد اما بلافاصله از آن یکی گوش خارج میشود! بحران کمآبی امسال در ایران و بخصوص تهران بیداد میکند. دولتیها هرچه در توان دارند در حال خرج آن هستند اما گویی که مانند سایر موضوعات اجتماعی، تنها دولت نمیتواند از پس آن برآید. بلکه مردم نیز دوباره باید پا به عرصه بگذارند. برای همراهی و درگیری مردم در بحران آب راههای مختلفی است، از تبلیغات و روابط عمومی گرفته تا رسانهها؛ امروز با گسترش شبکههای اجتماعی، عموم مردم مشارکت فعال و درگیرانه در آنها دارند. به همین جهت کمپینی با هدف صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف آب در شبکههای اجتماعی میتواند گامی دیگر در جهت خروج از بحران آن باشد. کاربران شبکههای اجتماعی مختلف میتوانند به تولید محتوا درباره کمبود آب بپردازند تا در مراحل بعدی در فضای واقعی جامعه نیز اثرگذار باشد. نکته اساسی این کمپین این است که صرفهجویی یک فرهنگ است، نیاز به رشد و ساختهشدن دارد، بودجه و حمایت دولتی نیاز ندارد تنها «احساس مسئولیت» و اهمیت زندگی نسلهای آینده و حتی امروزی میتوانند به این کمپین کمک کند. پس منتظر نباشید کسی به شما گوشزد کند که مایه حیات زندگیمان در حال اتمام است. خودمان با انتشار دغدغهمان از بحران کمآبی، به صرفهجویی در مصرف آن کمک کنیم. به دنبال گرفتن لایک و کامنت نباشید فقط نسبت به زندگی خود احساس مسئولیت کنید.