هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

به نـام بوستـــان به کـام بـــانک

در مرز غربی جنوب منطقه کن طی دو سال اخیر 35 هکتار از حاشیه رودخانه تملک و به بوستان عمومی تبدیل شد که در حال حاضر بوستان جوانمردان در مرز رودخانه کن با55 هکتار مساحت نمونه ای از آن است. این زمین زمانی متعلق به وزارت آموزشوپرورش و بانک ملی بوده و بر اساس توافقنامه انجامشده قرار بوده زمینهای باقیمانده که هفت هکتار است به فضای سبز عمومی تبدیل شود اما هنگام پیادهسازی نقشهها شرایط به گونه دیگری رقم میخورد.

اردیبهشتماه سال جاری رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران از تغییر كاربری زمینی در بزرگراه آیتالله كاشانی خبر داد كه به یكی از بانکها فروختهشده است. زمینی به مساحت 71 هکتار در ضلع شرقی شهرداری منطقه 5 بین خیابان آیتالله کاشانی، الهی و بهنام که در طرح اول و دوم جامع و تفصیلی تهران مقررشده بود که کاربری فضای سبز با نام بوستان مادر داشته باشد و اکنون با تغییر کاربری غیرقانونی مواجه شده و در حال حاضر عملیات خاکبرداری در آن در حال انجام است.

موضوعی که به گفته داوودپور، نماینده شورای عالی شهرسازی بر اساس مصوبات طرح جامع تهران کاربری این زمین برای فضای سبز عمومی است و بر اساس مصوبه طرح جامع تا سال 95 اجازه تغییر کاربری نداشته است. اما بر اساس اظهارات کارشناس کمیته محیطزیست شورا، هیچ سندی در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در خصوص تغییر کاربری این زمین وجود ندارد، حال این پرسش مطرح است که آیا این تغییر کاربری مراحل قانونی خود را سپری کرده است، دراینباره کمیسیون ماده پنج، معاون شهرسازی و نماینده شهردار باید پاسخ دهند.

واکنش مجلس

سرایت تخریب و تغییر کاربری به بوستانهای شهر تهران، پای کمیته مبارزه با زمینخواری مجلس را به پرونده بوستان مادر باز کرد. ماه گذشته گزارشها در رابطه با تخریب بخشی از بوستان مادر به کمیته مبارزه با زمینخواری کمیسیون اصل نود مجلس ارائه شد. محمدحسین میرمحمدی، رئیس کمیته مبارزه با زمینخواری کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از تخریب بوستانها معتقد است: نهادهای نظارتی باید مانع از برجسازی در بوستانها شوند. به گفته وی کمیته مبارزه با زمینخواری مجلس موضوع ساختوساز برجهای آپارتمانی در بوستان مادر را دقیقاً بررسی میکند. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تخریب فضای سبز بوستانها، قابلقبول نیست بنابراین باید با متخلفین برخورد شود.

واکنش شورای شهر

اعضای شورای شهر تهران در واکنش به این اقدام اعلام کردند این زمین از ابتدا قرار نبوده به بوستان عمومی تبدیل شود درنتیجه تغییر پهنه این زمین در منطقه 5 بهطور غیرقانونی بوده است. ضمن اینکه از اردیبهشت سال 90 ممنوعیت صدور پروانه در این محدوده به شهردار منطقه ابلاغ شده است.

محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران نیز میگوید: شهرداری زمینی را که در طرح جامع قرار دارد و بنا بود به بوستان مادر تبدیل شود، فروخته است. به استناد بند 4 پیوست 5 مصوبه طرح جامع و تمدید مجدد زمان آن در شورای عالی شهرسازی ، کاربریهای سبز و خدمات پیشبینیشده در طرح تفصیلی ملاك عمل قبلی شهر تهران تا تأمین کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی جدید كماكان ملاك عمل است پس كمیته ماده 5 نمیتواند قبل از تأمین نیازهای پیشبینیشده فضاهای پیشبینیشده برای خدمات را به كاربری دیگری تغییر دهد درنتیجه تغییر پهنه فوقالذکر از G112 به M و R غیرقانونی است.

بااینحال پشمچی زاده، شهردار منطقه دراینباره میگوید: از زمان ابلاغ تا امروز عملاً صدور مجوز متوقف و تنها در تیرماه سال 90 تا آبان 92 شهروندانی که در این منطقه دارای حقوق محتسبه بودند برایشان جواز صادرشده است و گروهی که در این منطقه قصد تخریب باغات را دارند ساکنان منطقه هستند که به دلیل وسوسه ارزشافزوده زمین خود قصد تغییر کاربری زمینهایشان را دارند. به گفته او خریداری زمین بخشهایی از باغات کن برای انجام یک پروژه عمرانی به سرمایهگذاری بهعنوان طلبش واگذارشده است.

واکنش شوراي عالي شهرسازي و معماري

درعینحال، شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه خود مصوب كرد که همه فعاليتهاي ساختماني واقع در بوستان مادر منطقه 5 شهرداري تهران میبایست بلافاصله پس از اعلام مصوبات پيشين شورا تعطيل و گزارش رسمي مبني بر تعطيلي كار از جانب شهرداري تهران به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال ميشد كه تاكنون صورت نگرفته است و مسئوليت عواقب آن بر عهده شهرداري است.

در اين جلسه مصوب شد: شوراي عالي شهرسازي و معماري دوباره بر تثبيت كاربري بوستان مادر در منطقه 5 شهرداري تهران (پروژه نور) به كاربري فضاي سبز تأكيد نموده و مسئول هرگونه تخلف از ضوابط مذكور، همچنان شهرداري تهران خواهد بود.

اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري در مصوبه خود تأکید كردند: موضوع تخلف شهرداري از اجراي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مبني بر توقف فعاليت ساختماني در صورت اصرار بر تخلف، جهت پيگيري حقوقي از طريق دبيرخانه شورای عالی به مراجع نظارتي ارجاع شود.

بر این اساس، طرح تغيير كاربري بوستان مادر در منطقه 5 شهرداري تهران (پروژه نور) به كاربري خدماتي و مسكوني(تغيير پهنه G در خيابان آيت ا... كاشاني جنب ساختمان شهرداري منطقه 5، به پهنه M وR) بدون طي اقدامات قانوني و پيرو جلسات مورخ 5 خرداد و 19 خرداد 93 شورای عالی شهرسازي و معماري و اعلام مصوبه مبني بر توقف پروژه ساختوساز و پس از بازديد نمايندگان شورا و ارائه گزارش مبني بر ادامه فعاليت ساختماني در حجم وسيع، اين موضوع مجدداً در دستور كار شوراي عالي شهرسازي و معماري قرار گرفت.

بااینوجود سؤال این است که آیا شورای عالی شهرسازي و معماري كشور با کمک شورای شهر تهران خواهد توانست با لغو تبصرهها و مصوبات سالهای گذشته و محدودسازي فعاليت كميسيون ماده5 شهر تهران، بساط تغییر کاربریها را که هر از چند گاهی از یک نقطه سرباز می زند جمع کند؟