ظرفشویی رایگان

شمار نشریه : 188

این طرح برای طراحی یک سیستم ظرفشویی بدون تأمین برق و آب از خارج سیستم ارائهشده است. در واقع این سیستم برق و آب مصرفی را باید خودش تهیه کند. قدری عجیب به نظر میرسد ولی این طرح آب موردنیازش را از رطوبت موجود در هوا و برق مورد نیازش را از طریق تبدیل بیوگاز به انرژی الکتریسیته تأمین میکند بدینصورت که بیوگاز از طریق اضافههای غذا در پایین ماشین آماده و به برق تبدیل میشوند. هرچند این طرح در مرحله طراحی مفهومی کمی ناممکن به نظر میرسد ولی میتوان در آینده از این ایده برای تولید یک ماشین لباسشویی رایگان بهره برد.