هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لباس زلزله

یک طراح احتمالاً ژاپنی، لباسی طراحی کرده که بهراحتی با یک زیپ بسته میشود، پنلهای خورشیدی موجود در این لباس، انرژی خورشید را به انرژی جنبشی تبدیل کرده و گرمای لازم را در شبهای سرد مناطق سردسیر زلزلهزده تأمین میکند. هرچند آسیبهای جدی حاصل از زلزله را مهار نمیکند اما هرچه باشد از یک پتو بهتر است!