هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نسل جدید مهتابی

اگر اهل صرفهجویی باشید در خانه شما لامپ مهتابی پیدا میشود. اما این لامپها همیشه سه مشکل عمده داشتند؛ سمی بودن مواد داخل آن، شکستنی بودن لامپ آن و سختی نصب آن. اما این ایده جدید یعنی مهتابی نسل نو این مشکلات را برطرف کرده است. جنس لامپ آن انعطافپذیر بوده و روشنایی آن از طریق لامپهای ال ای دی تأمین میشود. انعطافپذیری آن به نحوی است که میشود در طولهای مختلف آن را روی پایه مهتابی نصب کرد.