نسل جدید مهتابی

شمار نشریه : 188

اگر اهل صرفهجویی باشید در خانه شما لامپ مهتابی پیدا میشود. اما این لامپها همیشه سه مشکل عمده داشتند؛ سمی بودن مواد داخل آن، شکستنی بودن لامپ آن و سختی نصب آن. اما این ایده جدید یعنی مهتابی نسل نو این مشکلات را برطرف کرده است. جنس لامپ آن انعطافپذیر بوده و روشنایی آن از طریق لامپهای ال ای دی تأمین میشود. انعطافپذیری آن به نحوی است که میشود در طولهای مختلف آن را روی پایه مهتابی نصب کرد.