هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش در آسیا، افت در آمریکا

گروه تاسيسات: وقوع حادثه آتشسوزی در واحد تولید بنزین یکی از پالایشگاههای فعال در هند، سبب افزایش قیمت این فرآورده نفتی در بازار آسیا شد که همراه با آن سودهای پالایشی برای بنزین نیز با افزایش روبهرو شدند. همچنین قیمت نفتا نیز با روند صعودی مواجه و سودهای پالایشی حاصل از آن تقویت شد.

افت تقاضا برای سوخت جت، بویژه از سوی شرکتهای هواپیمایی فعال در چین سبب کاهش قیمت و پایینآمدن سودهای پالایشی حاصل از آن در آسیا شده است. کاهش سطح ذخیرهسازی گازوییل در ذخیرهسازیهای خشکی سنگاپور، افزایش قیمت این فرآورده نفتی را به دنبال داشته است؛ اما با این حال، سطح ذخیرهسازیها کماکان ٦٦ درصد پایینتر از سطح مشابه سال گذشته است. 

افت قیمت بنزین در آمریکا

انجام تعمیرات اساسی در خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از خلیج مکزیک به شرق امریکا، سبب کاهش ظرفیت انتقال بنزین از این منطقه به سایر مناطق شد. به همین دلیل عرضه مازاد بنزین در خلیج مکزیک سبب افت قیمت این فرآورده نفتی شد. پالایشگران اروپایی نیز از این فرصت استفاده کرده و چندین محموله بنزین به سواحل شرقی امریکا صادر کردند.

از سوي ديگر افزایش چشمگیر سطح ذخیرهسازی سوخت دیزل در امریکا، قیمت آن را با کاهش روبرو کرده است. کاهش محسوس تقاضای نفت کوره از سوی نیروگاهها و شرکتهای کشتیرانی فعال در امریکا، سبب بالا رفتن سطح ذخیرهسازی این فرآورده نفتی در منطقه و بالطبع افت قیمت آن در امریکا شده  است. 

صادرات نفتا به بازار آسیا

افزایش تقاضای نفتا از سوی واحدهای تولید بنزین، سبب بالارفتن قیمت این فرآورده نفتی در اروپا شده است. البته با توجه به کاهش تقاضا برای بنزین در مدیترانه، تولیدکنندگان خواهان صادرات نفتا به آسیا نیز هستند.

افت میزان بهرهبرداری از برخی پالایشگاهها و توقف عملیات پالایشی در برخی دیگر از پالایشگاههای فعال در اروپا که کاهش عرضه بنزین در آن منطقه را به دنبال داشت، سبب تقویت قیمت این فرآورده نفتی شده است. همچنین افزایش قیمت بنزین، تمایل سایر نقاط را به واردات این فرآورده نفتی از اروپا کم کرده است.

حجم تقاضا برای سوخت دیزل در اروپا، معمولاً از سطح بالایی برخوردار است و امسال با توجه به کاهش واردات آن از سایر بازارها که کمبود عرضه در اروپا را به دنبال داشت،  قیمت سوخت دیزل به شدت افزایش یافت.

افزایش تقاضای نفت کوره از سوی نیروگاههای حرارتی فعال در اروپا، قیمت آن را به شدت بالا برده است، این در حالی است که تقاضا برای این فرآورده سنگین پالایشگاهی از سوی شرکتهای کشتیرانی فعال در اروپا کم شده است و شرایط برای صادرات آن به بازار آسیا نیز فراهم نیست.