هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اضافه بنا به کیفیت ساختمان آسیب می‌زند

گروه ساختوساز: نظاممهندسی ساختمان هنوز فاصله زیادی با اهداف مشخصشده در چشمانداز خود دارد و در حال حاضر نحوه فعالیت این سازمان انتقادهای بسیاری را بهویژه از طرف تشکلهای دیگر به همراه داشته است. معضلاتی از قبیل برگه فروشی، امضاء فروشی، تقسیم کار غیرعادلانه بین مهندسان و فقدان نظارت مستمر بر اعضاء ازجمله مهمترین انتقادات به نظاممهندسی به شمار میروند. در رابطه با چالشهای نظاممهندسی پیام ساختمان به سراغ عزتالله فیلی، کارشناس رسمی دادگستری و رئیس اسبق چند دوره نظاممهندسی استان لرستان و سردبیر کنونی نشریه شمس رفته است.

پیام ساختمان: به نظر شما مهمترین کاستیها در اجلاس هیئتهای عمومی نظاممهندسی چیست؟

یکی از عمدهترین کمبودها در تمامی اجلاسهای نظاممهندسی عدم پیگیری قطعنامه پایانی است اما خوشبختانه امسال شورای مرکزی گروهی را مأمور پیگیری این کار کرده است.

پیام ساختمان: آیا نظاممهندسی باید تنها برای مهندسان پروانه صادر کند یا وظیفه صدور کارت مهارت و پروانه برای سایر نیروهای ساختوساز را نیز دارد؟

اگر کیفیت کار کارگر خوب نباشد به کار مهندس ضربه میزند. یکی از قوانینی که در اغلب اجلاسها مورد بحث قرار میگیرد این است که نظاممهندسی تنها نباید برای مهندسان پروانه صادر کند؛ بلکه باید برای تمام عوامل از جمله جوشکار و بتن ساز هم باید پروانه صادر کند. چرا که این عوامل در نهایت ساختوساز میکنند. ماده 4 قانون نظاممهندسی هم این را میگوید. کارگران حرفهای 20 بخش هستند که باید آموزش ببینند و تحت پوشش نظاممهندسی قرار بگیرند. سازمان فنی و حرفهای که وارد این کار شده ، تنها چند رشته محدود را آموزش میدهد و برای آنها کارت مهارت صادر میکند. برخی از استانها بهصورت مقطعی این کار را کردهاند اما باید این کار بهصورت گسترده مورد توجه قرار گیرد.

پیام ساختمان: از نظر شما عمدهترین چالش حال حاضر نظاممهندسی چیست؟

اگر میخواهیم ساختمان باکیفیت شود باید نظارت مرحلهای حذف شود. بدین معنی که ساختمان بهعنوان یک سرمایه ملی با چهار مرحله بازدید مهندس ناظر، اصولی ساخته نمیشود؛ بنابراین مهندس ناظر باید مقیم باشد اما باید بهطور طبیعی دستمزدها اصلاح شود.

پیام ساختمان: چگونه باید با برگه فروشی شرکتهای حقوقی برخورد شود؟

اگر نظارت حضوری مستمر صورت گیرد و اجباری شود؛ خودبهخود برگه فروشی محو میشود. یک مهندس نمیتواند 20 کار را همزمان نظارت کند.

پیام ساختمان:  نظرتان راجع به ارجاع کار نظارت چیست؟

بنده 100 درصد با این طرح مخالفم. این کار بازار رقابت را از بین میبرد و با عدالت منافات دارد. شما فرض کنید که فرزندتان مریض است و به شما بگویند حتماً باید پیش فلان دکتر بروید آیا شما به این موضوع اعتراض نمیکنید؟ کجای قانون نوشته که نظاممهندسی کار را تقسیم کند؟ از طرف دیگر بعضی افراد بهصورت تماموقت کارمند دولت هستند و فقط میخواهند بعد از ساعت اداری یا روزهای تعطیل نظارت کنند اما درعینحال از سهمیه یکسانی نسبت به سایر افراد برخوردارند. ریشه بسیاری از برگه فروشیها چندشغله بودن مهندسان ناظر است. برخی از افرادی که بر اساس نوبت کار میکنند؛ ممکن است در پروژههای عمرانی فعالیت داشته باشند؛ اگر هم درنهایت نظاممهندسی به اجرای این طرح اصرار دارد، نظاممهندسی استانها باید مهندسان را دو دسته کنند؛ مهندسان نیمهوقت و تماموقت.

پیام ساختمان: شهرداری چگونه میتواند به اجرای قانون کمک کند؟

شهرداریها معتقدند که مسئولیتی در قبال کیفیت ندارند و ما هم این را قبول داریم. اما انتظار داریم چنانچه مهندس ناظر گزارش ارتکاب تخلف مجری یا مالک را به شهرداری اعلام کند، رأی به تخریب داده شود. این امر حتی در مورد اضافه بنا وضعیت وخیمتری دارد. یک متر اضافه بنا تمام محاسبات را بر هم میزند. بنابراین تنها درصورتیکه مهندس ناظر تضمین کند اضافه بنا به کیفیت ساختمان آسیب نمیزند، شهرداری باید مبادرت به اخذ جریمه نماید.