هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توسعه افقی شهر قزوین

علی فرخ زاد، نایبرئیس شورای شهر قزوین با تأکید بر اینکه  رونق صنعت ساختوساز در قزوین نیازمند بازنگری ضوابط شهرسازی است،گفت : سال گذشته میزان رکود ساختوساز در شهرهایی مانند الوند، اقبالیه،شریفیه وناصرآباد، نسبت به شهرقزوین بسیارکم تربوده، بنابراین باید به صورت دقیق و کارشناسی شده بررسی شود، چراکه تمایل سرمایهگذاران برای ساختوساز درشهرقزوین رابایدافزایش دهیم.

وی تأکید کرد: البته بخشی از رکود صنعت ساختوساز در قزوین به گرانی زمینبرمی گردد که ضرورت دارد در این خصوص نیز آسیبشناسی جدی صورت گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، برلزوم نیازسنجی مسکن و نوع تقاضا تاکید وتصریح کرد: دستگاههای متولی باید باهم افزایی نسبت به پاسخگویی به نیاز اقشار مختلف در صنعت ساختمان برنامهریزی نماید، بهطور نمونه باید تمهیدات لازم از طریق ایجاد تسهیلات خرید مسکن برای قشر جوان باتوجه به توان مالی آنها و مساحت موردتقاضا اندیشیده شود.

رئیس کمسیون عمران شورای شهر قزوین افزود: امروز باید به توسعه شهر به صورت افقی فکر کنیم ودرنظرداشته باشیم که واحدهای مسکونی به شکل خوابگاهی یا آپارتمانهایی با مساحت و نورگیر کم، در حجم زیاد موردپسند مردم نیست، بنابراین، در ساختوسازها باید نیازهای مردم رصدشده ودرجهت رفع آنها برنامهریزیهای لازم صورت گیرد. وی با اشاره به ساخت وساز دربافت های تاریخی و فرسوده شهر خاطرنشان کرد: قبل از این اقدام، باید زیرساختهای لازم دراین مناطق ایجاد شود، چراکه بسترهای عمومی در این بافت بسیاراندک است. این مقام مسئول افزود: برای جلب مشارکت مردم و بخش مردمی برای سرمایهگذاری در  امر ساختوساز بافت فرسوده، باید زیرساختها و امکاناتی نظیراحداث بوستانهای محله وسایرامکانات فرهنگی و ورزشی مهیا و با ارائه تسهیلات تشویقی، نسبت به رونق صنعت ساختمان اقدام شود.

وی خواستار راهاندازی هرچه سریعتر مرکز پژوهشهای شورای شهر شد و گفت: برای اینکه نگاه جامعی به موضوعات و مسائل توسعه شهری و شهرسازی داشته باشیم، باید این مرکز دراسرع وقت ایجاد شود، توجه به مقوله "نیازسنجی" سبب میشود تا بتوانیم برنامههای بهتری برای رونق صنعت ساختوساز داشته باشیم ودراین مسیر گامهای اساسیتری برداریم.

فرخ زاد خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه شهرقزوین همواره بعدازانقلاب اسلامی در ردیف 5 شهرگران کشور بوده، برجمعیت آن تعدادکمی افزوده شد،درحالی که این رقم درشهرهایی نظیراقبالیه، محمودآبادو بیدستان به شدت افزایش داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین یکی دیگر از راه های رونق صنعت ساخت وسازدرقزوین را احداث "باغ ویلا" درشهر برای دهکه ای بالای عنوان وتصریح کرد: امروزه شاهدیم به دلیل ضوابط دست وپاگیر، بسیاری ازشهروندان قزوینی باسرمایه گذاری حداقل 80 میلیون تومانی اقدام به ساخت ویلا درشهرهای شمالی می کنند، بنابراین بایدبابرنامه ریزی وسیاست گذاری های مناسب، ضمن رونق صنعت ساختمان، ازخروج سرمایه های شهرجلوگیری کنیم.

نایب رئیس شورای قزوین، افزود: منطقه کامان-زرشک منطقه ای ییلاقی است که بابرنامه ریزی درست می توان سرمایه گذاران خوبی رادرحوزه ساخت وسازدراین منطقه جذب کرد، چرابایدبه رغم وجود چنین مناطق بکری درقزوین، شهروندان قزوینی درطالقان وتهران سرمایهگذاری کنند؟ وی ادامه داد: تازمانی که مکانی رابرای احداث "باغ ویلا"مشخص نکنیم و زیرساخت های لازم ایجاد نشود این روند ادامه خواهد داشت.

فرخ زاد درپایان تاکیدکرد: بحران درصنعت ساختمان منجر به رکود و بیکاری 30 درصدی مشاغل وابسته خواهد شد،که افزایش بیکاری ارتباط زیادی با وقوع جرم و بزهکاری درجوامع دارد، بنابراین باید راهکارهای مناسبی برای برون رفت ازوضعیت بحرانی صنعت ساخت وسازدرقزوین، اتخاذ شود.