هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حوادث ناشی از کار پنج قربانی گرفت

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: بر اساس آمار حوادث بررسیشده توسط بازرسان این اداره کل در سهماهه اول امسال، پنجتن در حوادث ناشی از کار جان باختهاند.

"مسعود بابایی" فزود: در مدت یادشده همچنین 120 حادثه ناشی از کار توسط بازرسان این اداره کل مورد بررسی قرارگرفته است. وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار معمولاً در مشاغل ساختمانی اتفاق میافتد، از پیمانکاران و کارگران این بخش و سایر حوزهها خواست تا برای حفظ جان و سلامت خود مقررات ایمنی را رعایت کنند.

این مسئول، در تشریح فعالیتهای صورت گرفته از سوی بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین،گفت: در سهماهه امسال یک هزار و 771 فقره بازرسی از واحدهای مشمول قانون کار استان بهمنظور نظارت بر اجرای قانون کار و مقررات حفاظت فنی، بررسی مشاغل سخت و زیانآور، وضعیت اشتغال اتباع خارجی، رسیدگی به شکایات موردی کارگران انجامشده است. مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین یادآور شد:841 فقره از بازرسیهای انجامشده ادواری و 930 فقره نیز بازرسی موردی بودهاند. بر اساس آخرین آمار، جمعیت کارگری استان قزوین 150 هزار نفر است.