هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توقف ساخت بیش از 400 ساختمان

معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از هشدار و توقف ساخت 800 ساختمان در حال ساخت در این استان خبر داد و گفت: طرح کنترل سازه ساختمانهای شهر تهران برای اولینبار از اردیبهشتماه اجرا میشود.

رضا حیدریون اظهار کرد:2160 ساختمان مورد نظارت قرار گرفتهاندکه به 400 ساختمان در حین ساخت هشدار داده شده و ادامه ساخت و ساز 420 ساختمان به دلیل تخلف، متوقف شده است.

وی ابراز خرسندی کرد در طول سه ماه انجام این طرح هیچ یک از ساختمانها دچار ریزش نشده و ساختمانهایی که هشدار ساخت گرفتهاند با رفع نقص ساختشان ادامه یافته است.

معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه با ادامهی این طرح تعداد ساختمانهای استاندارد افزایش مییابد، از شهرداری در خواست کرد: هنگامی که ساختمانها اقدام به گودبرداری میکنند، به سازمان نظام منهدسی اطلاع دهد تا ساخت و ساز از ابتدا به صورت فنی و مهندسی انجام شود.

معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: برای اولینبار در ادامهی طرح نظارت بر گودبرداریها، بازرسی و کنترل سازه ساختمانهای شهر تهران در مرحلهی اسکلتبندی از اردیبهشتماه آغاز میشود که 15 روز اولیه به صورت آزمایشی خواهد بود.