هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جیره‌بندی آب تهران روی میز

مدیرعامل آب منطقه ای تهران با اشاره به افت ذخیره آب در سدهای پنجگانه تهران، گفت: سناریوی جیرهبندی آب تهران هنوز روی میز است ولی رئیس جمهور توصیههایی درباره جلوگیری از نوبتبندی آب در کشور داشته اند.

خسرو ارتقایی با تشریح وضعیت آبی در تهران و تاکید بر اینکه تولید برق از طریق سدهای تامین کننده آب تهران در اولویت دوم قرار دارد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تولید برق توسط سدهای پنجگانه تهران 30 تا 40 درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران اظهارداشت: توان تولید برق توسط سدهای 5 گانه تهران حدود 350 مگاوات است اما در حال حاضر به دلیل کمبود آب قطعا اولویت ما در وهله اول تامین آب شرب است.

ارتقایی با اشاره به اینکه نوبت بندی آب در تهران همچنان روی میز است افزود: امیدواریم که با همکاری مردم و مدیریت مصرف به سمت نوبت‌‌بندی آب نرویم و سیاست وزارت نیرو در سال جاری این است که در هیچ شهری به سمت نوبتبندی آب نرویم.

این مقام مسئول در آب منطقهای تهران تصریح کرد: با وارد مدار شدن آبرسانی به تهران از خط طالقان و یا سد ماملو و آوردن آب سد لار به سد لتیان در کنار تمهیدات مدیریتی به کار گرفته شده باعث شد تا کمک بزرگی به تامین آب تهران شود.

مدیرعامل آب منطقهای تهران گفت: میزان مصرف روزانه شهر تهران 36.3 مترمکعب در ثانیه است که این به معنای این است که در هر لحظه 4 برابر دِبی لحظهای رودخانه کرج در تهران آب مصرف می‌‌شود. هماکنون حدود 40 درصد آب تهران از چاهها و کمتر از 60 درصد از سدها تأمین میشود.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران تاکید کرد: در مجموع هماکنون در سدهای استان تهران 594 میلیون مترمکعب آب ذخیره شده وجود دارد در حالی که در همین موقع در سال گذشته 759 میلیون مترمکعب آب پشت سدهای تهران ذخیره شده بود.

ارتقایی با بیان اینکه در شهر تهران بیش از 10 هزار حلقه چاه داریم که عمدتا غیرمجاز هستند، گفت: ما استثنائا در مناطق 22 گانه تهران به چاههایی غیرمجازی که مردم حفاری کردهاند، برای تأمین آب واحدهای مسکونی چه استخر و چه فضای سبز پروانه میدهیم که تاکنون از این 10 هزار حلقه چاه غیرمجاز هزار حلقه پروانه بهره برداری گرفتهاند.