جلوگیری از خاموشی

شمار نشریه : 188

مهندس سید زمان حسینی مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران با بیان اینکه تحویل سوخت گاز به نیروگاههای کشور و تهران با مشکل مواجه شده است، گفت: برای جلوگیری از خاموشی گسترده مجبور شدیم از ذخیره سوخت زمستانی برای تولید برق در نیروگاهها استفاده کنیم.

مهندس سید زمان حسینی در پاسخ به این سؤال که "آیا صحت دارد نیروگاههای برق تامینکننده برق تهران در حال حاضر از ذخیره سوخت زمستانی استفاده میکنند؟" گفت: وزارت نفت گاز مورد نیاز نیروگاه‌‌های کشور را نمیتواند تامین کند و میگوید در حال توسعه و تعمیرات هستیم.

وی ادامه داد: ما معمولا برای تمامی نیروگاههای کشور و از جمله تهران به اندازه 45 روز در مخازن نیروگاهها، سوخت مایع ذخیره میکنیم و چون در زمستان مصرف گاز افزایش مییابد از ذخیره مخازن استفاده میکنیم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران با بیان اینکه صحت دارد از ذخیره سوخت زمستانی استفاده میکنیم گفت: چون در حال حاضر میزان گاز تحویلی به نیروگاهها کاهش یافته است، مجبور هستیم از ذخیره مخازن استفاده کنیم.

اگر از ذخیره سوخت زمستانی استفاده نمیکردیم خاموشی گسترده داشتیم

حسینی تصریح کرد: اگر از ذخیره سوخت زمستانی استفاده نمیکردیم الان باید شاهد خاموشیهای گستردهای میشدیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت نفت، گاز موردنیاز نیروگاهها را به شکل 100 درصد نمیتواند تامین کند، گفت: برای اینکه نیروگاههای برق بتوانند برق تولید کنند و جلوی خاموشی گسترده را بگیریم مجبور شدیم از ذخیره سوخت زمستانی خود در فصل تابستان مصرف کنیم.

حسینی تاکید کرد: هر نیروگاهی در ایران به اندازه 45 روز ذخیره سوخت مایع دارد که اگر بنا به دلایلی گاز قطع شد، با ذخیره سوخت مایع خود را اداره کند، پس حالا که وزارت نفت گاز موردنیاز نیروگاهها را تامین نمیکند مجبور هستیم از ذخیره سوخت مایع استفاده کنیم.

در 15 سال اخیر شاهد چنین مشکلی نبودیم

وی تصریح کرد: این وضعیت را در این 15 سال اخیر که در حوزه برق فعالیت میکنم ندیده بودم و چنین مشکلی را شاهد نبودیم.

حسینی در پاسخ به این سؤال که چند نیروگاه برق در تهران داریم که نیازمند سوخت گاز هستند گفت: 9 نیروگاه حرارتی داریم که برای تهران تامین برق میکنند، نیاز به سوخت گاز دارند و سوخت اول آنها گاز است. 

مدیر عامل شرکت برق منطقهای تهران در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر وزارت نفت چه میزان گاز به نیروگاههای تهران تحویل میدهد گفت: همین امروز نیز تحویل گاز برای نیروگاههای برق با مشکل مواجه شده است.