بی‌آبی دامن برق را گرفت

شمار نشریه : 188

گروه تأسیسات: يكي از دشواریها نيروگاههاي "برقآبی" كاهش توان بازدهی اين نيروگاهها در فصل تابستان و خشك يا خشکسالی است. با كم شدن ذخيره آب پشت سدها، منبع اصلي تولیدکننده برق، یا همان ميزان "دِبيِ آب"، كاهش مييابد. اکنون اگر تصور کنیم پس از خشكسالي 13 ساله و كم شدن آب ذخيره پشت سدهاي كشور، نيروگاههاي برقآبی  به همان میزان نيرو تولید میکنند، كمي دور از ذهن است. در شرايطي كه مسئولان كشور تركيه با مشكلاتي كمتر از ما اعلام كردهاند: خشکسالی موجب كاهش توليد برقآبي در اين كشور شده است، و بدين جهت نيروگاههاي گازي تركيه با تمام قدرت كار ميكنند، چندان بيراه نيست كه ما اين ظنّ را درباره درصدی از نيروگاههاي برقآبي خودمان هم ببريم.

مشكلي وجود ندارد!

فربد استيري، مدير مركز مديريت نيروگاههاي برقآبي وزارت نیرو با اين گمانه ما همراهي ندارد. اين مقام مسئول اعلام كرده است: امسال تولید برقآبی ایران به 14 هزار گيگاوات ساعت افزایش می یابد! وي همچنين اضافه کرده: براي تابستان پیشازاین تدابير لازم اندیشیده شده و «آماده توليد انرژي در پيك تابستان سال جاري هستيم.»

صادرات برق نصف شده

ظرفيت نيروگاههاي برقآبي فعال كشور معادل 14 درصد ظرفيت نصبشده نيروگاهي كشور است. گرچه بيشترين ظرفيت توليدِ برق، مربوط به نيروگاههاي گازي است اما با توجه افزايش متوسط دماي كشور در تابستان و افزايش پيك مصرف برق، اين ظرفيت غنيمتي است كه نتايج از دست رفتن آن از هماكنون آشكار است، به گونهاي كه در خبرها ميخوانيم «صادرات برق ايران نصف شده است»

توربينها نميچرخند

عمده برق استان اردبيل از طريق نيروگاه گازی سبلان، دو نیروگاه دیزلی در شهرهای اردبیل و پارسآباد، نیروگاه آبی پارسآباد و نیروگاههای بادی و خورشیدی تأمین میشود. بااینکه اين استان جزو مناطق سردسير كشور بهحساب ميآيد، با اينحال با گرم شدن هوا، و همسو با رشد سالانه مصرف برق، اردبيلي ها نيز 8 درصد بيشتر از سال قبل برق مصرف ميكنند. البته بيشتر اين حجم نه به دليل تغيير تجهيزات برقي، بلكه در نتيجه بيتوجهي مردم به مصرف  حاصل آمده است.

عليزاده؛ مديرعامل شركت توزيع برق منطقه اردبيل گفت: در زمان کم آبی، توربینهای آبی، تولید برق کم شده و در نتیجه از یکسو کاهش تولید و از سوی دیگر افزایش مصرف را شاهد خواهیم بود.

اين در حالي است كه استان اردبيل به دليل قرار گرفتن در موقعیت مرزي، به سادگی ميتواند وارد چرخه صادرات وسیع برق شده و از این طریق حتی هزینه تولید برق خود را نیز تامین کند. اما به گفته مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل در حال حاضر سهم بیشتری از واردات داشته و افزایش آن بستگی به میزان مصرف برق در داخل استان دارد.

اولين خاموشي

در همين حال خبر خارج شدن نيروگاه زيرزميني برق آبي "لوارك از مدار تولید"، زنگها را به صدا درآورده است. اين در حالي است كه چند ماه تا فرارسيدن سال آبي، زمان داريم و احتمال اين ميرود كه صنعت برق كشور در اين چند ماه كه گرمترين تابستان چند دهه اخير است، با مشكلات بيشتري مواجه شود.

نیروگاه زیرزمینی برقآبی لوارک، به دلیل کمبود آب، از مدار خارجشده است. هرساله این نیروگاه برقآبی در اردیبهشتماه وارد مدار شده و تا پایان پائیز به تولید برق ادامه میداد؛ اما کمبود شدید آب در پشت سد لار که تامین کننده آب موردنیاز این نیروگاه است، موجب شد خبر خاموش شدن اين نيروگاه كه پاييز گذشته، روي داده بود، خرداد ماه امسال در خبرگزاريها منتشر شود.

توان حداكثري در بيآبي

بااینحال مسئولان وزارت نيرو همچنان ميگويند: نيروگاههاي برقآبي در تابستان خاموش نخواهند شد و در وضعيت بسيار مطلوبي قرار دارند، و به تعبيري با توان حداكثري به توليد برق ميپردازند! شايد اين سخن نیز چندان بيراه نباشد که وقتي ميشنويم "افزايش ظرفيت 5 هزار مگاواتي براي گذراندن بدون خاموشي برق بخش صنعت، كشاورزي، تجاري، و خانگي محقق نشده است، و از طرفي ديگر ظرفيت نیروگاه های حرارتی به دلیل مشکلات فنی، فرسودگی نیروگاهها و پایین بودن راندمان تولید در مدار بهرهبرداری قرار ندارد. حاصل اين شده است كه براي جبران كاستيها با وجود پايين رفتن شديد ظرفيت آب سدها، راهكاري انديشيده شود كه تبعات بعدي به همراه خواهد داشت.

سدهای کشور، کیفیت لازم به منظور ذخیرهسازی آب برای تأمین شرب و کشت تابستان و پاییز را ندارند اما بااینوجود از ابتدای سالجاری تاکنون، تولید برق نیروگاههای برقآبی ایران بیش از 4/9درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشیافته است. این رشد 4/9 درصدی و تولید بیش از چهار میلیون و 585 هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاههای برقآبی در 105 روز ابتدایی امسال نشان میدهد منابع آبی سدهای کشور که با کاهش قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و میانگین دراز مدت مواجه شده اند، بیش از سال گذشته برای تولید برق رهاسازی شده و به نوعی دولت برای جبران کاستی در تأمین برق کشور، منابع آبی که میبایست برای پاییز بماند را رها کرده است.

حال اطمينان خاطر مسئولان برق كشور بهتر مشخص مي شود! با اين وصف مصرف برق همچنان بالا ست كه دولت ناچار به سهميه بندی برق براي صنايع استانها شده است. اين طرح پس از توافق وزارتخانههای صنعت و نیرو طرح ذخیره عملیاتی مصرف برق صنایع بهمنظور مدیریت پیک مصرف برق تابستانی به منظور کاهش 800 مگاواتی پیک مصرف برق تابستان اجرایی شد.