هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ناهماهنگی مسئولان عامل تأخیر مسکن مهر خراسان شمالی

رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر خراسان شمالی گفت: ناهماهنگی مسئولان و همکاری نکردن متقاضیان در تأمین آورده نقدی، مهمترین عوامل تأخیر در تکمیل مسکنهای مهر این استان هستند.

جعفر محمدی اصل، با بیان اینکه در حال حاضر از مجموعه 22 هزار و 500 واحد مسکن مهر برنامهریزیشده در خراسان شمالی؛ هفت هزار و 500 واحد نیمهتمام هستند، اظهار داشت: برخی از این واحدها با وجود گذشت شش سال از آغاز ساخت هنوز به اتمام نرسیدهاند.وی افزود: واحدهای ساختمانی که شش سال زمان برای ساخت آنها طی شده میتوانستند در مدت حداکثر دو سال به بهرهبرداری برسند که در این حالت هم منافع متقاضی تأمین میشد و هم شرکتهای تعاونی و دولت بهعنوان طراح مسکن مهر رضایت داشتند.