نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ناهماهنگی مسئولان عامل تأخیر مسکن مهر خراسان شمالی

رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر خراسان شمالی گفت: ناهماهنگی مسئولان و همکاری نکردن متقاضیان در تأمین آورده نقدی، مهمترین عوامل تأخیر در تکمیل مسکنهای مهر این استان هستند.

جعفر محمدی اصل، با بیان اینکه در حال حاضر از مجموعه 22 هزار و 500 واحد مسکن مهر برنامهریزیشده در خراسان شمالی؛ هفت هزار و 500 واحد نیمهتمام هستند، اظهار داشت: برخی از این واحدها با وجود گذشت شش سال از آغاز ساخت هنوز به اتمام نرسیدهاند.وی افزود: واحدهای ساختمانی که شش سال زمان برای ساخت آنها طی شده میتوانستند در مدت حداکثر دو سال به بهرهبرداری برسند که در این حالت هم منافع متقاضی تأمین میشد و هم شرکتهای تعاونی و دولت بهعنوان طراح مسکن مهر رضایت داشتند.