تحویل مسکن مهر شهریار عقب افتاد

شمار نشریه : 188

یک سال از زمان تحویل واحدها در پروژه دو هزار واحدی مسکن مهر در شهریار میگذرد اما سازندگان پروژه بازهم پول بیشتری را برای تکمیل واحدها از متقاضیان طلب کردهاند.

یکی از این مشکلات مربوط به پروژه مسکن مهر خودمالکی در شهرک جعفریه شهریار است که با گذشت یک سال از موعد تحویل نه تنها واحدی به متقاضیان تحویل داده نشده است بلکه بهدفعات از آنها تقاضای پول و آورده بیشتری را داشتهاند.

شرکت سازنده این پروژه 2 هزار واحدی که قرار بود در فاز اول 600 واحد مسکونی را بهپیش خریداران تحویل دهد در این مدت به تعهد خود عملنکرده و واحدها پیشرفت فیزیکی مناسبی هم ندارند ضمن آنکه هنوز زیرساختهای اولیه مانند آب، برق و گاز واحدها هم تأمین نشده است.

این در حالی است که از ابتدای ساخت پروژه در سال 1390 از همان ابتدا مبلغ 27 میلیون تومان بابت ساخت از متقاضیان دریافت شده و قرار بود که تا پایان پروژه پول بیشتری از آنها گرفته نشود اما با گذشت سه سال این شرکت بهتازگی اعلام کرده که باید رقمهای بیشتری هم برای تکمیل واحدها پرداخت شود.