هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهش قیمت مسکن در ایتالیا

موسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرد: طی چهار سال قیمت مسکن در این کشور بیش از ده درصد کاهش یافته است.

موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) در گزارشی اعلام کرده است، طی چهار سال، یعنی از سال 2010 میلادی تاکنون، قیمت مسکن در ایتالیا به میزان 4/10 درصد کاهشیافته است. بر همین اساس، در سهماهه اول سال 2014 میلادی و در مقایسه با سهماهه قبل از آن، قیمت خانههای خریداریشده توسط خانوارهای ایتالیایی- چه برای سکونت و چه برای سرمایهگذاری- به میزان 7 دهم درصد کاهشیافته است. قیمت خانههای خریداریشده در سهماهه اول سال 2014 و در مقایسه با مدت مشابه سال 2013 میلادی نیز به میزان 6/4 دهم درصد کاهشیافته است.

موسسه ملی آمار ایتالیا در ادامه گزارش خود نوشته است، قیمت خانههای غیر نوساز به میزان 3/5  و قیمت خانههای نوساز به میزان 6/2 درصد کاهشیافته است. بدین ترتیب، از دو سال پیش تاکنون، قیمت خانه در ایتالیا در مقاطع ماهانه و سالانه کاهشیافته است.