رواج خانه‌های دو متری مجردی

شمار نشریه : 188

پدیده خانههای نُقلی شبیه لانه کبوتر با مساحت دو متر مربع در هنگکنگ(یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان) گسترش پیداکرده است. وقتی از هنگکنگ سخن گفته میشود همه به آسمانخراشهای زیبای این منطقه میاندیشند؛ اما در این منطقه، عدهای در فضایی بسیار کوچک زندگی میکنند. نرخ بالای اجاره خانه و نبود فضای عمومی زیاد، سبب شده است دهها هزار خانواده در هنگکنگ در خانههایی زندگی کنند که مساحت آن بهاندازه یک تختخواب است.

این خانههای کوچک بهاندازهای تنگ هستند که ساکنان آن، وسایل خود را از سقف و دیوار آویزان میکنند. در این مکانها، هر یک سانتیمتر خانهها مورد استفاده دارد. مساحت کل این خانهها کمتر از دو متر مربع است و والدین در کنار فرزندانشان در چنین فضایی میخورند و میخوابند و زندگی میکنند. حدود یکصد و هفتاد هزار نفر در هنگکنگ در چنین شرایطی هستند. یکی از مشکلات عمده این خانهها، سرویس بهداشتی و آشپزخانه مشترک است که شرایط زندگی را بدتر میکند. مقامات هنگکنگ اعلام کردهاند قصد دارند هر سال بیست هزار واحد مسکونی به مردم تحویل بدهند، اما فعالان هنگ کنگی میگویند: این رقم بههیچوجه کافی نیست زیرا همین حالا دویست و چهل هزار درخواست برای خانهها وجود دارد.