هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جلسه ویژه برای بازگشت بدهی زنجانی

وزیر نفت با اعلام اینکه هفته آینده جلسه ویژهای برای بازگشت بدهیهای بابک زنجانی به دولت برگزار خواهد شد، گفت: در این جلسه در خصوص راهکارهای بازگشت بدهی وی به حساب دولت و وزارت نفت تصمیم گیری میشود، ضمن اینکه بدهیهای زنجانی بیش از 8 هزار میلیارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی 3 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وزیر نفت با اعلام اینکه هفته آینده جلسهای در سطح معاون اول رئیسجمهور در این باره برگزار خواهد شد، افزود: اموال بابک زنجانی به طور کامل پاسخگوی بدهیهای این فرد نخواهد بود چرا که تمامی اموال وی نیز 40 درصد طلب دولت هم نمیشود.

وزیر نفت درباره تاثیر مذاکرات هستهای در افزایش فروش نفت تاکید کرد: وزارت نفت تمام تلاش خود را در این زمینه انجام خواهد داد و تحریمها را به رسمیت نمیشناسد.

به گفته زنگنه، خود را موظف نمیدانیم که از محدودیتهای آمریکا و گروه 5+1 تبعیت کنیم و تلاش خود را برای افزایش صادارات به کار خواهیم بست، ضمن اینکه آنها نیز تلاش میکنند مانع چنین کاری شوند.