هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کسب درآمد از صرفه جویی دیگران!

گروه گزارش: «ما حتماً باید شرکتهای اسکو را در کشور تأسیس کنیم». این حرف اکبر ترکان است که تأکید بسیاری هم بر آن دارد. شدت این تأکید به حدی است که در اجلاس هفدهم هیئت عمومی سازمان نظاممهندسی، وقتی به همه کمیسیونها و کارگروههای تخصصی سر میزد، این موضوع را مطرح و در مورد آن با مهندسان گفتگو میکرد. لابد حضور در درون نظام با سمتهای مختلف از سال 1360 تا امروز و کار با سیاستمداران، اقتصاددانان، مدیران، مهندسان و مسئولان اجرایی مختلف در سمتهای مختلف به این فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف وسعت دید و نگاهی جامعالاطراف به مسائل فنی، مهندسی، اقتصادی و مدیریتی داده که او امروزه به این نتیجه رسیده که ما در کشورمان به شرکتهای متعدد و قوی اسکو- نیاز داریم و باید مهندسان را به سمت تأسیس چنین شرکتهایی ببریم. البته رئیس سازمان نظاممهندسی تأسیس چنین شرکتهایی را در راستای ایجاد اشتغال برای مهندسان و نیز برای اقتصاد کشور مفید معرفی میکند.

مهندسان گاز تولید کنند

رئیس سازمان نظاممهندسی ضمن حضور در کمیسیونها و کارگروههای تخصصی اجلاس هفدهم به طرح ضرورت ایجاد شرکتهای اسکو برای مهندسان سخن گفت.

اکبر ترکان تأکید کرد: باید شرکتهای اسکو را در کشور درست کنیم که بازار بزرگی است. مهندس ترکان گفت: وزارت نفت طرح بسیار خوبی برای این موضوع دارد و میگوید اگر مهندسان مقدار مصرف گاز خانوادهها را به نسبت سال قبل کاهش دهند، ما هر مترمکعب کاهش را 500 تومان میخریم. وی افزود: به این شکل شما مهندسان میتوانید در منازل مسکونی افراد گاز تولید کنید و به وزارت نفت بفروشید.

ترکان این ایده را عملی و ممکن خواند و گفت: با بهینه کردن سیستمهای گرمایش و سرمایش خانهها بهآسانی میتوان مقدار مصرف گاز را کاهش داد.این فرصت مغتنمی برای مهندسان است چراکه وزارت نفت، گاز صادراتی را مترمکعبی 70 تومان میفروشد ولی گازی را که مهندسان در خانههای مردم صرفهجویی کنند مترمکعبی 500 تومان میخرد.

ترکان افزود: آقای چیتچیان در وزارت نیرو هم برق تولیدی را کیلووات ساعتی 430 تومان میخرد.

رئیس سازمان نظاممهندسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: غرب نسبت به ما در این موضوع جلوتر است چون 50 سال پیش کار را شروع کردهاند ولی ما هنوز نسبت به انرژی در خلسه ایم!

وی افزود: غرب50 سال پیش در حالی شروع کرد که مصرف انرژی آنها بر واحد مترمربع زیربنا، 250 کیلو واتساعت بود و الآن آن را به 50 رساندهاند! درحالیکه این میزان در کشور ما 1000 کیلووات ساعت بر مترمربع زیربناست!

ترکان با بیان اینکه این کار چالشهایی هم دارد که باید برای آنها برنامهریزی کرده و مشکلات را حل کنیم، گفت: باید سیستم بانکی را پشت موضوع بیاوریم و تضمینها و ضمانتهای حرفهای لازم را ایجاد کنیم و بر آن نظارتهای درست اعمال کنیم.

رئیس سازمان نظاممهندسی از همه مهندسان خواست روی این موضوع مهم و کسبوکار خوب، فکر کنند و مدل طراحی نمایند.

سطح بهتری از كارايي انرژي!

اسکو (ESCO) مخفف Energy Services Company است و شرکتهای خدمات انرژی یا اسکو شرکتهایی هستند که باهدف کاهش مصرف انرژی و ارائه راهکارهای صرفهجویی در حاملهای مختلف انرژی در راستای کاهش هزينهها، استفاده از انرژیهای تجديد پذير و توسعه پايدار فعاليت میکنند. فعاليت شرکتهای خدمات انرژی در قالب قراردادهای مبتنی بر کارايی است كه بر اساس آن شركت اسكو هزينه خدمات خود را از محل صرفهجوییهای محقق شده طي دوره زماني مشخص دريافت میکند. به بیانی سادهتر، شركتهاي خدمات انرژي (اسكو) شركتهايي هستند كه در بخشهاي مصرفکننده انرژي، طرحهاي مرتبط با بهبود كارايي انرژي را طراحي و اجرا ميكنند. اين شركتها با تضمين حصول به سطح بهتری از كارايي انرژي، سهم خود را از محل صرفهجويي انرژي در قالب قراردادي برداشت ميكنند. در واقع اين شركتها پس از مراجعه به محلي كه ميتواند يك ساختمان يا كارخانه باشد، دستیابی به ميزان معيني از صرفهجويي را اعلام ميكنند و سپس با بهرهگيري از تجهيزات و روشهاي ديگر اين رقم را محقق ميكنند؛ در پايان نيز از محل صرفهجويي انجامشده، هزينه و سود خود را دريافت مينمایند. بهعنوانمثال در يك ساختمان مسكوني با استفاده از تجهيزات خاص حداقل امكان 25 درصد صرفهجويي وجود دارد كه شركتهاي خدمات انرژي بدون دريافت مبلغي آن را انجام ميدهند و در يك دوره زماني خاص از محل صرفهجويي 25 درصدي سهم خود را برداشت ميكنند.

كاهش مصرف تا 40 درصد

درخصوص تأثير شركتهاي اسكو در صرفهجويي انرژي گفتنی است اينگونه شركتها تا 40 درصد ميتوانند مصرف انرژي را كاهش دهند؛ چراکه در هدر رفت انرژي در يك ساختمان، ديوارهاي خارجي 22 درصد، پنجرهها 21 درصد، كف 8 درصد، سقف 9 درصد، تغيير هوا يك درصد و ديوار و راهپلهها 3 درصد سهم دارند.

به گفته کارشناسان درمجموع با بهرهگيري از شركتهاي اسكو بهطور متوسط ميتوان 15 تا 20 درصد از مصرف انرژي واحدهاي صنعتي يا مسكوني را كاهش داد.

ارزندهترین خدمات فنی و مهندسی

اگرچه شرکتهای خدمات انرژی برای مقابله با بحران انرژی از اواخر دهه 70 ميلادی آغاز به کار کردند ولی در کشور ما تعداد انگشتشماری در این زمینه مشغول فعالیت هستند. از لحاظ تعداد شرکتهای اسکو، کشور آلمان در رده اول است که 500 شرکت در آن ثبت شدهاند. ازلحاظ حجم مالی پروژههای انجامشده، کشور امریکا رده اول را دارد که معادل6/3 ميلیارد دلار است ولي کشور آلمان ازلحاظ حجم مالی انجام پروژه اسکو نسبت به درآمد ناخالص ملی در رده اول قرار دارد.

ناگفته پیداست که اگر ما در این موضوع موفق شویم، میتوانیم آن را بهعنوان یکی از ارزندهترین خدمات فنی و مهندسی کشورمان به بسیاری از کشورهای دیگر که خودشان منابع نفت و گاز ندارند ولی میزان هدرروی آنها زیاد است ،صادر کنیم. ازاینرو باید این موضوع را به شکل یک پکیج دید: بستهای که هم اشتغال داخلی و کسب درآمد برای مهندسان ایجاد میکند، هم موجب کمک به اقتصاد کشور میشود و هم خدماتی قابل صدور پدید میآورد که البته ارزآور است.