هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گرانی اوراق بازار را ملتهب می کند

دبیر اول کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت اوراقتسهیلات خرید مسکن باعث سفتهبازی در بازار مسکن شده است به پیام ساختمان گفت: بانکها باید به سفتهبازیشان پایان دهند .

محمد فیروزی افزود:متأسفانه بانک مسکن در موضوع اوراق کوتاهی کرده و دراینبین تنها به منافع خود اندیشیده است که این کار ظلم به مردم است .

نماینده مردم نطنز ادامه داد: این بیانصافیها بعد از دریافت اوراق نیز ادامه دارد و خریداران باید بعد از دریافت وام چند برابر آن را بهعنوان سود تسهیلات به بانکها برگردانند. درحالیکه مشخص نیست این اوراق  چقدر در خانهدار کردن مردم نقش دارند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: مسئولان بانک مرکزی و بانک مسکن باید شرایطی فراهم کنند که تسهیلات خرید مسکن با سهولت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد چراکه ادامه گرانی اوراق خرید مسکن ممکن است بازار را دچار التهاب کند.

فیروزی  ادامه داد: دلالبازی در بازار اوراق نابخشودنی است و بانک مسکن باید هر چه سریعتر اوضاع را به سود خریداران تغییر دهند. وی گفت: درهرصورت باید در کوتاهمدت تدابیری از سوی مسئولان بانکی اتخاذ شود تا فعالیت سفتهبازان در بازار خریدوفروش تسهیلات مسکن پایان یابد و هزینههای اضافی به مردم تحمیل نشود.