معماری هنری انسان ساز

شمار نشریه : 188

گروه معماری و دکوراسیون: معماری هنری انسانساز است. اگر از این هنر بهخوبی بهره بگیریم و آن را هنرمندانه به کاربندیم، میتوان امید داشت که شهر خوب و شهروندانی خوب داشته باشیم. این صحبت مهندس دهشیدی است؛ مهندسِ نامآشنای معماری که پیرامون تاثیر متقابل انسان و معماری، آپارتماننشینی، الگوبرداری از معماری سایر کشورها میگوید:

تأثیر معماری بر توده ها

مهندس دهشيدي با اشاره به اينكه معماري هنري است كه بر خلاف ساير هنرها بر توده مردم اثر میگذارد و نه بر بخشي از آنها میگوید: معماري اثر متقابلي دارد، يعني هم نگاه معمار بر نوع معماري اثر میگذارد و هم اثر معماري در رفتار و كنش افراد تأثيرگذار خواهد بود. لذا معماري يك ساختمان، در واقع نوعي اثرگذاری  بر آينده است.

وي با اشاره به تأثير شگرف معماري در جامعه گفت: به عنوان نمونه کسانی که  در يزد در فضایي با معماري درونگراي سربسته زندگي میکنند، با افرادي كه در تهران يا شمال كه معماري بازدارند، تفاوتهایی خواهند داشت كه در رفتار اجتماعي آن مشخص است.

مؤلفههای تأثيرگذار بر معماري

اين كارشناس مسائل معماري با اشاره به مؤلفههای تأثيرگذار بر معماري افزود: فرهنگها و نوع نگاه افراد و همچنين شرايط آب و هوايي و جغرافيايي نيز بر سبك معماري تأثیرگذار است، لذا نمیتوان معماري ساختمانهای استاني مانند اهواز را در شمال كشور، پياده كرد.

وي ادامه داد: گاهي شخص بدون اينكه متوجه باشد، از آثار معماري تأثير میپذیرد، لذا معماري بايد ساماندهي شده و هوشمندانه اجرا شود، چراکه در شخصيت مردم تأثيرگذار خواهد بود.

 معماری اسلامی جوهره دارد

دهشيدي با اشاره به ويژگي بناهاي اسلامي ادامه داد: لزوماً به هر بنایی كه مسلمانان بسازند، بناي اسلامي گفته نمیشود، همانگونه كه نمیتوان گفت هيچ غير مسلماني، بناي اسلامي نمیسازد.

وي ادامه داد: معماري اسلامي به دور و قوس و آيینه نيست، بلكه يك جوهرهای دارد و اگر آن جوهره رعايت شود، اسلامي خواهد بود، لذا مشاهده میکنیم در بسياري از بناهاي اسلامي جوهره حجاب و همچنین با استفاده از تقارن، توازن و تعادل در معماري، جوهره وحدت به چشم میخورد كه سبب اسلامي شدن آن بنا میشود.

كپي برداري با رعايت جوهره  مفید است

دهشيدي با اشاره به اينكه تاج محل هندوستان را تعدادي از معماران ايراني با الهام از نوع معماري مساجد ايران، بنا نهادند، افزود: همانگونه كه میتوان از معماري ايران، براي هندوستان استفاده كرد، در صورت داشتن غنا و محتوا، مي توان از معماري ديگر كشورها براي ايران استفاده كرد.

وي ادامه داد: اگر معماري، غني باشد ولو براي هر جاي دنيا باشد، کپیبرداری از آن با رعايت جوهره ايراني اسلامي، نهتنها بدون اشكال بلكه مفيد است، اما اگر كارهاي غیر غنی و بیمحتوای آن را درست به همان صورت كپي کرده و در كشور خود پياده كنيم، مخرب خواهد بود و نتیجه آن همان میشود كه امروز در ساختمانها شاهد آن هستيم.

اين كارشناس معماري اسلامي، با اشاره به تقليد كشور از غرب در بحث آپارتماننشینی نيز یادآوری كرد: نفس آپارتماننشینی مذموم نيست، امروز وضع اقتصادي اين اجازه را به همگان نمیدهد كه در زميني به مساحت حداقل 400 متر ،  با فضاهای  بيروني و اندروني بسازند، لذا نياز به تغيير شيوه ساختمانها وجود دارد.

اصل آپارتماننشینی از مقتضیات امروز

دهشيدي خاطر نشان كرد: آپارتماننشینی مطلوب است، اما بايد کوچههای عمودیاش، با رعايت جوهره اسلامي ساخته شود، راهرويي باريكي ساخته نشود كه افراد نامحرم،  براي عبور از آن، مجبور به رد شدن در كنار هم باشند، بلكه راهرو ها بايد پهن و آزاد باشد و حتي شيوه بهتر اينكه پلكان آن در بيرون ساختمان قرار گيرد و اين كار با توجه به نمونه هاي موجود ، شدني است.

وی در ادامه گفت: اصل آپارتماننشینی با توجه به مقتضيات امروز، قابل قبول است، اما در نوع معماري آنها بايد دقت شده و جوهره اسلامي و ايراني آن مورد توجه قرار گيرد، و قبل از ساخت، كارشناسان امر اقدام به تهيه نقشه اي كنند كه ضوابط اسلامي در آن رعايت شده باشد و از طرف ديگر با نظارت صحيح، به نقشههای آپارتماني كه در آن به ضوابط اسلامي توجه نشده است، اجازه ساخت داده نشود.

وي خاطر نشان كرد: مشكل اصلي ما در بحث آپارتمانسازی، ضعف مديريت ونظارت بر کپیبرداری از غرب است، چراکه هر يك از دستاوردهاي نو كه قرار است، وارد كشور شود، بايد ابتدا از لحاظ غنا و اهميت ، مورد توجه قراربگیرد.