هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اختیار صرافی ها از دست بانک مرکزی خارج شده

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به پیام ساختمان گفت: همه میدانیم مقصر اصلی نابسامانی بازار ارز صرافیها هستند چون اختیار آنها از دست بانک مرکزی خارجشده و نمیتوانند با صرافیها برخورد کنند.

غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است نظارت دقیقی بر فعالیت صرافی ها داشته باشد،افزود:بانک مرکزی میتوانست بهآسانی جلوی طمعورزی و فرصتطلبی صرافیها را بگیرد اما عملاً این کار را انجام نداد.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: با وجود اینکه بانک مرکزی به سهولت میتواند اسامی صرافیهایی که در سال 91 و نیمه اول سال 92 در زمینه توزیع نامناسب ارز و نابسامانی بازار ارز نقش داشتند را مشخص کند،اما علت عدم برخورد بانک مرکزی با این صرافیها تاکنون مشخص نشده است.

تاجگردون تصریح کرد: تمدید مهلت صرافیها برای انطباق با قوانین بانک مرکزی قابلقبول نیست و بهنوعی بانکها در زمینه ساماندهی فعالیت صرافیها عقبنشینی کردهاند. وی تأکید کرد: در نابسامانی ارزی سالهای گذشته بانکها نقش نداشتند و مشکل از سوی صرافیها بود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: عملکرد بانک مرکزی در دولت گذشته که ضعیف بود و به نظر میرسد این وضعیت در دولت کنونی نیز همچنان ادامه پیدا کند.