هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک ها مسکن ساز شده اند

عباسعلی نورا، استاد دانشگاه  و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وام مسکن  میتواند نقش کلیدی در خروج بازار مسکن از رکود داشته باشد،به پیام ساختمان گفت: ارائه و افزایش این وامها باید با دقت و نظارت تمام همراه شود تا دلالان در فرآیند دریافت آن دخالت نداشته باشند.

نماینده سابق مردم زابل و زهک در مجلس هشتم گفت: وام مسکن باید به دو صورت به انبوهسازان و مردم ارائه شود یعنی باید  نقدینگی را به انبوهسازان و وامهای طولانیمدت را به مردم پرداخت کنیم .وی با ابراز تأسف از اینکه در ایران  بانکها مسکنساز شدهاند، گفت: این فعالیت کاملاً اشتباه است زیرا بانکها در هر فعالیتی به دنبال منافع خود هستند و در این میان خریداران متضرر میشوند.

این استاد اقتصاد افزود:بانکها بهجای صرف نقدینگیهای خرد مردم در بخش تولید برای کسب سود بیشتر به دلالی و واسطهگری میپردازند. وی ادامه داد: متأسفانه رد پای حضور بانکها را میتوان به جز بازار مسکن در بازار  طلا و ارز و مستغلات کشورهای خارجی نیز دید .بهعنوانمثال در حال حاضر چند مؤسسه مالی و اعتباری داریم که عمده سرمایه خود را وارد بازار ارز و طلا کردهاند و هیچ بانکی نیست که در دبی سرمایهگذاری نکرده باشد.

نورا خاطرنشان کرد: دولت باید عزم خود را جزم کرده و به سلطه بانکها بر اقتصاد کشور پایان دهد.