نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تذکر دبیر به وزارت راه و شهرسازی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تذکری از وزارت، راه و شهرسازی خواست که برای هر اقدامی در راستای طرح تفصیلی، با کل شورا و نه با تعدادی از اعضا هماهنگیهای لازم را انجام دهد.

علیرضا دبیر در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری با بیان اینکه مشی شورای چهارم تعامل است، گفت: حتی اگر شهرداری خطا کرده است، وزارت راه و شهرسازی باید با کل شورا هماهنگ کند نه با یک نفر و دو نفر از اعضای شورای شهر !

وی با تأکید بر اینکه تا مصوبه ارائه نشود، پیشنهاد شورا محسوب نمیشود، گفت: من با آقای حناچی صحبت کردهام و خواهش کردم که با اعضای شورا هماهنگ باشند. وی افزود: اگر من جایی بروم، حرف من حرف شورا نیست و حرف شورا، مصوبه آن است و از وزارت راهو شهرسازی خواهش میکنم موضوعات را با کل شورا هماهنگ کنند.

 وزارت راه و شهرسازی در جلسه مشترک با مجلس شورای اسلامی اقدام شهرداری در مورد بوستان مادر واقع در منطقه 5 شهرداری تهران را خلاف قانون تشخیص داده و دستور توقف فوری این پروژه را صادر کرده است.