نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مردم عطای تسهیلات را به لقایش بخشیدند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص افزایش قیمت اوراق خرید مسکن و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم به پیام ساختمان گفت: اگرچه بازار مسکن در رکود به سرمی برد اما بانک مسکن نیز با سخت کردن شرایط پرداخت وام به متقاضیان اوضاع را وخیمتر کرده است .

وی افزود: در اعطای وام مسکن تنها بانک ها سود میبرند و در نهایت با سخت کردن شرایط اخذ وام متقاضیان عطای تسهیلات را به لقایش میبخشند.

سید ناصر موسوی لارگانی، با اظهار تأسف در خصوص غیرمنصفانه بودن قیمت اوراق تسهیلات گفت:: یکی از مقصران رکود کنونی بازار مسکن همین  بانکها  بانک مسکن هستند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت اوراق خرید مسکن قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده است و باید برای حل این معضل که از ابتدای سال 93 روز به روز بیشتر میشود، چارهاندیشی کرد.

وی با انتقاد از حضور ناموفق بانکها در بخش مسکن گفت: بانکها ازجمله بانک مسکن نهتنها نتوانستند بر تعداد خریداران مسکن بیفزایند بلکه با اعطای وام و تسهیلات با سود بالا و غیرمعقول خریداران واقعی را نامید کردند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: کسانی که قیمت تسهیلات را بالا بردند مسبب این عدم اطمینان در بازار هستند و هر چه سریعتر باید طمعورزی خود را به پایان برسانند و قیمتهای معقول ارائه کنند.وی افزود: بسیاری از مسئولان و مردم از عملکرد بانکها راضی نیستند اما بانکها  به علت سودهای کلانی که میگیرند به این اعتراضات پاسخ نمیدهند .