هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مردم عطای تسهیلات را به لقایش بخشیدند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص افزایش قیمت اوراق خرید مسکن و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم به پیام ساختمان گفت: اگرچه بازار مسکن در رکود به سرمی برد اما بانک مسکن نیز با سخت کردن شرایط پرداخت وام به متقاضیان اوضاع را وخیمتر کرده است .

وی افزود: در اعطای وام مسکن تنها بانک ها سود میبرند و در نهایت با سخت کردن شرایط اخذ وام متقاضیان عطای تسهیلات را به لقایش میبخشند.

سید ناصر موسوی لارگانی، با اظهار تأسف در خصوص غیرمنصفانه بودن قیمت اوراق تسهیلات گفت:: یکی از مقصران رکود کنونی بازار مسکن همین  بانکها  بانک مسکن هستند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت اوراق خرید مسکن قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده است و باید برای حل این معضل که از ابتدای سال 93 روز به روز بیشتر میشود، چارهاندیشی کرد.

وی با انتقاد از حضور ناموفق بانکها در بخش مسکن گفت: بانکها ازجمله بانک مسکن نهتنها نتوانستند بر تعداد خریداران مسکن بیفزایند بلکه با اعطای وام و تسهیلات با سود بالا و غیرمعقول خریداران واقعی را نامید کردند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: کسانی که قیمت تسهیلات را بالا بردند مسبب این عدم اطمینان در بازار هستند و هر چه سریعتر باید طمعورزی خود را به پایان برسانند و قیمتهای معقول ارائه کنند.وی افزود: بسیاری از مسئولان و مردم از عملکرد بانکها راضی نیستند اما بانکها  به علت سودهای کلانی که میگیرند به این اعتراضات پاسخ نمیدهند .